China

ANA - China

Inspiration of JAPAN

机场指南(东京羽田)

国际出发

ANA SUITE LOUNGE ANA LOUNGE ANA LOUNGE ANA SUITE LOUNGE ANA SUITE LOUNGE ANA LOUNGE ANA SUITE LOUNGE ANA LOUNGE 优先安检请点这里

■优先安检
ANA「钻石卡会员」及头等舱乘客请使用优先安检通道。
通过优先安检通道时请出示登机牌。ANA「钻石卡会员」请一起提供「钻石卡」。
上述乘客可以带一名其他乘客一起使用优先安检通道。

电梯 问询 外汇兑换 轨道交通 巴士 出租车
从羽田机场乘ANA出发的乘客