KAGOSHIMA

Sakurajima

(Left) Satsuma Kiriko cut glass (Right) Satsuma ware

(Left) JAXA Tanegashima Space Center ©JAXA (Right) JAXA Uchinoura Space Center (in Kimotsuki-cho)