KOCHI

Ryoma Sakamoto Bronze Statue

Shimanto River

Shikoku Karst