NAGANO

Hida Mountains “Northern Alps” (Hakuba Village)

Ruins of Komoro Castle “Kaikoen” (Komoro City)

Shimoguri Village (Kamimura, Iida City)