Les sakés de Miyagi

Ichinokura Co., Ltd. Ichinokura Yukimaijikomi (Made with organic rice) Tokubetsu Junmai-shu (Special pure rice)

Otokoyama Honten Co., Ltd. Soutenden, Tokubetsu Junmai-shu (Special pure rice)

Taiwakura Shuzo Co., Ltd. Yuki no Matsushima, Joukon Junmai-shu (Pure rice) +20

Kanbai Shuzo Partnership Miyakanbai, Junmai Ginjo (Pure rice, special brew) 45%

Zaoshuzo Corporation Zao, Tokubetsu Junmai-shu (Special pure rice)

De gauche à droite.

Au salon

  • ANA LOUNGE
■ ANA LOUNGE at Narita international terminal
■ Service period: May 2014