TOTTORI

Tottori Sand Dunes

Daisen (Hoki Fuji)

Mitokusan Sanbutsu-ji Nageire Hall