SHIZUOKA

Mt. Fuji (Source: Shizuoka Prefecture Tourist Association)

Tea plantation (Source: Shizuoka Prefecture Tourist Association

Torii (gate) at Mukae-Kusushi Shrine on Mt. Fuji (Source: Shizuoka Prefecture Tourist Association)