ข้อมูลเมื่อป้อนชื่อของท่านขณะทำการจอง

สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ชื่อบนหนังสือเดินทางต้องตรงกับชื่อบนบัตรโดยสารสำหรับขึ้นเครื่อง หากเตรียมเอกสารไม่ถูกต้อง จะทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถขึ้นเครื่องตามเที่ยวบินของตนได้
หลังจากลงทะเบียนชื่อของท่านผ่านระบบการจองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลำดับนามสกุลและชื่อ หรือการแก้ไขตัวสะกด) โปรดระมัดระวังดังต่อไปนี้

ปัญหาที่พบบ่อย

 • ● นามสกุลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการแต่งงานหรือด้วยเหตุผลอื่น
  หากท่านใช้หนังสือเดินทางในชื่อเดิม โปรดป้อนชื่อเดิมของท่าน
 • ● เมื่อชื่อที่พิมพ์บนบัตร ANA Mileage Club และชื่อบนหนังสือเดินทางแตกต่างกัน
  โปรดจัดการตามความจำเป็นเพื่อให้ทั้งสองชื่อตรงกันก่อนจะทำการจอง
  โปรดแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อบนบัตรของท่านผ่านศูนย์บริการ ANA Mileage Club
 • ● หนังสือเดินทางของท่านมีชื่ออยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ
  ・โปรดตัดชื่อในเครื่องหมายวงเล็บทิ้งไป
  ตัวอย่างที่ 1: TAKAHASHI ARIN(ALENE) ⇒ ชื่อ: ARIN   นามสกุล: TAKAHASHI
  ตัวอย่างที่ 2: JOSÉ (MANUEL) MARTÍNEZ PÉREZ ⇒ ชื่อ: JOSE   นามสกุล: MARTINEZ PEREZ
  ตัวอย่างที่ 3: TAKAHASHI EMI(PASCALE) ⇒ ชื่อ: EMI    นามสกุล: TAKAHASHI
 • ● ท่านมีชื่อยาวมาก และ/หรือไม่มีชื่อหรือนามสกุล
  ・สามารถป้อนชื่อและนามสกุลรวมกันได้สูงสุด 48 ตัวอักษร (จำนวนตัวอักษรทั้งหมดสำหรับชื่อและชื่อกลางรวมกันต้องไม่เกิน 25 ตัว)
  ・ต้องป้อนตัวอักษรอย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไปสำหรับนามสกุล
  หากชื่อของท่านไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น หรือท่านไม่มีชื่อหรือนามสกุล โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์
 • ● ท่านมีชื่อ และ/หรือ นามสกุล มากกว่าหนึ่ง
  โปรดกรอกชื่อของท่านทุกชื่อลงในช่องที่เกียวข้องโดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมายยติภังค์
 • * หากชื่อของท่านบนบัตรโดยสารไม่ตรงกับชื่อในหนังสือเดินทางของท่านทุกตัวอักษร ท่านต้องตอบคำถามของเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง โปรดทราบว่าท่านจะต้องให้คำอธิบายด้วยตนเอง ANA จะไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิดใดๆ ต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้

ตัวอย่างการป้อนข้อมูลชื่อ

โปรดตรวจสอบตัวอย่างการป้อนข้อมูลชื่อที่ถูกต้อง

日本のパスポートはヘボン式ローマ字名を表記することと決められており、国際航空券の姓名表記もパスポートと一致させる必要があります。

し:SHI ち:CHI
つ:TSU ふ:FU
じ・ぢ:JI づ:ZU
しゃ:SHA しゅ:SHU
しょ:SHO ちゃ:CHA
ちゅ:CHU ちょ:CHO
じゃ:JA じゅ:JU
じょ:JO
りょ:RYO

※その他、間違えやすい例

 • ・「ん」の特例→「B」「M」「P」の前では、「ん」は「M」で表記
  (例:なんば⇒NAMBA / ほんま⇒HOMMA)
 • ・促音「っ」は子音を重ねる
  (例:べっぷ⇒BEPPU / いっしき⇒ISSHIKI)
 • ・長音の「O」や「U」は記入しない
  (例:おおの⇒ONO または OHNO / さいとう⇒SAITO)

閉じる

นอกประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างชื่อต่างๆจากทั่วโลก

 ชื่อเต็ม
ชื่อจริง
ชื่อกลาง*1
นามสกุล
สหรัฐอเมริกา
David Scott Johnson DAVID SCOTT JOHNSON
เม็กซิโก JOSE LUIS PEREZ LOPEZ JOSELUIS - PEREZLOPEZ
เม็กซิโก*2 Verónica Yasmin Martínez López VERONICAYASMIN - MARTINEZLOPEZ
เม็กซิโก DIANA RAMIREZ GARCIA DIANA - RAMIREZGARCIA
ฝรั่งเศส
Pierre Dupont PIERRE - DUPONT
ฝรั่งเศส
TAKAHASHI EMI(PASCALE)  EMI  - TAKAHASHI  
เยอรมนี
MaxMichaelMustermann MAX MICHAEL MUSTERMANN
จีนแผ่นดินใหญ่
李小明 XIAOMING - LI
ฮ่องกง
Chan Tai Man David TAIMANDAVID - CHAN
ไต้หวัน
王大名 DAMING - WANG
เกาหลีใต้
홍 길동 GILDONG - HONG
ไทย
สมชัย มีมานะ SOMCHAI - MEEMANA
เวียดนาม
MINH VĂN NGUYỄN MINH VAN NGUYEN
อินโดนีเซีย
BUDI ARIF KURNIAWAN BUDI ARIF KURNIAWAN
อินเดีย
Sanjay s/o Subramaniam  SANJAY SO SUBRAMANIAM 
ประเทศ/ภูมิภาค อิสลาม
Muhhamad Hussin Bin Rahman  MUHHAMAD HUSSIN BINRAHMAN
ประเทศ/ภูมิภาค อิสลาม
Nur Aishah Binte Abdul Aziz  NUR AISHAH BINTEABDULAZIZ 

*1 ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลสำหรับประเทศและภูมิภาคที่มีเครื่องหมาย "-” อยู่ในช่องชื่อกลาง
*2 โปรดลบเครื่องหมายเน้นเสียงเมื่อทำการป้อนชื่อ