การยกเลิก/การคืนเงิน [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

โปรดค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการยกเลิกและการคืนเงินที่เว็บไซต์ ANA ได้ที่นี่
(ยกเว้นการจองตั๋วรางวัล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินของการจองตั๋วรางวัล โปรดตรวจสอบที่ ตั๋วรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA หรือ ตั๋วรางวัลเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร)

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ท่านไม่สามารถทำการยกเลิกและคืนเงินผ่านเว็บไซต์ ANA สำหรับการจองประเภทต่อไปนี้
  • ・การจองที่เป็นเที่ยวบินอัพเกรด (สามารถคืนเงินได้หลังยกเลิกการอัพเกรด)
  • ・การจองที่ประกอบด้วยหลายชื่อ และมีการยกเลิก/คืนเงินเฉพาะบางส่วนของลูกค้า
  • ・การจองที่ซื้อด้วยเงินสดและไม่ได้เป็นสมาชิก AMC
  • ・การจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยว
  • การจองผ่านเว็บไซต์เม็กซิโก

อาจมีบางกรณีที่การยกเลิก/การคืนเงินไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากลักษณะของการจอง ในกรณีที่ท่านไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินการจองของท่านผ่านเว็บไซต์ ANA โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์

ระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการยกเลิก/การคืนเงิน

จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินที่ท่านต้องการ
*กำหนดการคืนเงินขึ้นอยู่กับกฏระเบียบค่าโดยสาร

เกี่ยวกับการยกเลิก/การคืนเงิน

การคืนเงินจะออกให้กับบัตรเครดิตที่ท่านใช้ซื้อตั๋วดังกล่าว

【หมายเหตุ】
ตามกฎทั่วไปแล้ว การคืนเงินจะกระทำได้โดยบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้โดยสารบนตั๋วเท่านั้น สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการระบุตัวตน ท่านอาจถูกขอให้แสดงหมายเลข ANA Mileage Club ของท่าน เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือหนังสือรับมอบอำนาจ

  • [เอกสารทั่วไป]
    หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ บัตรประกันชีวิต ใบรับรองคนต่างด้าว ทะเบียนบ้าน หนังสือบำเหน็จบำนาญ อื่นๆ