การจองและการซื้อเที่ยวบินบนเว็บไซต์ ANA

ต่อไปนี้คือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการซื้อเที่ยวบินระหว่างประเทศบนเว็บไซต์ในประเทศไทย เงื่อนไขและกฎที่บังคับใช้อาจแตกต่างกันไปตามเว็บไซต์ที่ใช้งาน

โปรดยืนยันเมื่อทำการจอง

 • ○การจองสามารถทำได้ตั้งแต่ 355 วันล่วงหน้าจนถึง 6 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง เปิดรับการจองตั้ง 7.00 น. เวลาประเทศไทย และการจองอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง เวลาสิ้นสุดการจองขึ้นอยู่กับอัตราค่าโดยสาร การจองของบริษัทสายการบินอื่นอาจดำเนินการแตกต่างกันในบางกรณี
 • ○เว็บไซต์ ANA จะรับการจองสำหรับบริษัทสายการบินอื่นๆ ที่รองรับการจองเที่ยวบินแบบหมู่คณะของ ANA (รวมถึงเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นที่ต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ) เที่ยวบินร่วม และเที่ยวบินต่อเครื่อง เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น ซึ่งนับรวมว่าเป็นเที่ยวบินต่อเครื่อง ต้องได้รับการจองร่วมกับเที่ยวบินของ ANA
 • ○สามารถทำการจองใหม่ ซื้อ เปลี่ยนแปลง และยกเลิกเที่ยวบินที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ (แต่ในบางกรณีจะมีเงื่อนไขบางอย่างกำกับไว้)
 • ○ท่านต้องติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ ในกรณีที่ต้องมีการจัดการแบบพิเศษสำหรับผู้โดยสารต่อไปนี้
  • ・หญิงตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดภายใน 28 วันในระหว่างวันขึ้นเครื่อง
  • ・ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินเองได้ถ้าไม่มีคนช่วย และจำเป็นต้องใช้รถเข็นนั่งบนเครื่อง
  • ・ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
  • ・ผู้โดยสารที่มีอาการบาดเจ็บสาหัส หรือป่วยหนัก
  • ・ผู้โดยสารที่ต้องการอาหารพิเศษบนเครื่อง เนื่องจากการแพ้อาหาร

   อาหารพิเศษบนเครื่อง เช่น อาหารสำหรับทารก และอาหารมังสวิรัติ รวมถึงการจองสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินเป็นระยะไกลๆ ได้ ทั้งหมดนี้สามารถยื่นคำขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ ANA
 • ○สำหรับการจองที่ทำทางเคาน์เตอร์โทรศัพท์ ANA
  [การซื้อ และการออกตั๋ว]
  เว็บไซต์ ANA ไม่อนุญาตให้ท่านซื้อตั๋วเพียงอย่างเดียว (ถ้าท่านทำการจองที่เคาน์เตอร์โทรศัพท์ ANA, เราจะออกตั๋วที่มีค่าธรรมเนียมบริการ ที่กำหนดไว้ด้วย)
  [การเปลี่ยน]
  เว็บไซต์ ANA ไม่รับเปลี่ยนการจองทุกประเภท โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ (อย่างไรก็ตาม สำหรับตั๋วของบางสายการบิน ท่านสามารถเปลี่ยนตั๋วได้จากหน้าเว็บไซต์ ANA หลังจากที่ตั๋วได้ถูกออกไปแล้ว โปรดยืนยันรายละเอียดเมื่อทำการจอง)
 • ○โปรดทราบว่า เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของท่าน หน้าทั้งหมดที่ต้องป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการปกป้องโดยระบบ SSL ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง
 • โปรดเตรียมที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อ และบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้งานได้
  ยินดีรับบัตรเครดิตต่อไปนี้: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องประเทศที่ออกบัตร

  บัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ใช้ได้
  VISA, VISA debit, VISA delta, VISA electron, MasterCard, MasterCard debit, American Express, JCB, Diners, UATP

เงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ

 • ○อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน และประเภทเครื่องบินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับการจองเที่ยวบินอื่นๆ ที่ไม่ใช่เที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA Group จะมีการบังคับใช้กฎของสายการบินนั้นๆ โปรดทราบว่าการจองอาจถูกยกเลิกได้ เนื่องจากสิ้นสุดกำหนดการชำระเงินที่ระบุไว้ของแต่ละสายการบิน หรือเนื่องจากสาเหตุการจองซ้ำ
 • ○ในกรณีที่ข้อมูลการเดินทางมีการต่อเที่ยวบินซึ่งไม่สามารถทำได้ในวันเดียวกัน ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องโรงแรม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ด้วยตัวเอง
 • ○โปรดใช้ตั๋วตามลำดับที่แสดงอยู่ในข้อมูลการเดินทาง โดยเริ่มจากเที่ยวบินขาออก ถ้าตั๋วไม่ถูกใช้ตามลำดับ หรือมีส่วนที่ไม่ได้ถูกใช้เว้นไว้ ตั๋วใบนั้นจะใช้ไม่ได้ทันที และท่านจะไม่สามารถใช้ตั๋วส่วนที่เหลือได้
 • ○ขี้นอยู่กับประเภทบัตรของท่าน อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการต่างประเทศ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ออกบัตรของท่าน ค่าบริการนี้ไม่รวมอยู่ในการขอคืนค่าตั๋วจากสายการบิน
 • ○โปรดยกเลิก/ขอคืน
  ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่ท่านจองไว้ เราจะขอให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกตั๋วตามที่ระบุไว้ในกฎเกี่ยวกับค่าโดยสาร (คำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลานั้น) ถ้าการคืนเงินนั้นครบกำหนดแล้ว เราจะคืนเงินเข้าบัตรเครดิตที่ท่านใช้ซื้อตั๋วใบนั้น ในสกุลเงินที่ใช้ตอนซื้อตั๋ว

  ในกรณีที่ท่านขอคืนเงินหลังจากเลยวันเดินทางไปแล้ว โปรดติดต่อ ANA ภายในวันที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
  [สำหรับคูปองเที่ยวบินที่ยังไม่ได้ใช้เลย] หนึ่งปีกับ 30 วันจากวันที่ออกตั๋ว (โดยดูเวลาตามประเทศต้นทาง)
  [สำหรับตั๋วที่ถูกใช้ไปแล้วบางส่วน] หนึ่งปีกับ 30 วันจากวันเดินทาง (โดยดูเวลาตามประเทศต้นทาง)

  ไม่คิดค่าธรรมเนียมการขอคืนตั๋วถ้าท่านขอคืนตั๋วภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ออกตั๋ว การบริการนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ยังมีเวลาเหลือไม่ต่ำกว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนถึงวันกำหนดขึ้นเครื่อง
  ผู้โดยสารที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางหลังจากออกตั๋วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้

โปรดอ่านส่วนนี้อย่างรอบคอบ