คำแนะนำอาคารสถานที่สำหรับสนามบินนานาชาติฮ่องกง (Hong Kong International Airport)

เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเคาน์เตอร์เช็คอินประตูทางออกขึ้นเครื่อง โปรดตรวจสอบที่สนามบินในวันออกเดินทาง

ปลายทาง

   
 • 1 การตรวจคนเข้าเมือง 
 • 2 การรับสัมภาระ 
 • 3 ศุลกากร 

อาคารผู้โดยสารขาเข้า

 • ภาพแผนที่

การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงหนังสือเดินทางและบัตรเข้าเมืองของท่าน
หนังสือเดินทางจะส่งคืนให้ท่านพร้อมกับบัตรขาออก

การรับสัมภาระ

เพื่อป้องกันการรับกระเป๋าสัมภาระผิดใบ เจ้าหน้าที่สนามบินอาจขอให้ท่านตรวจข้อมูลบนป้ายกระเป๋าสัมภาระที่บริเวณรับกระเป๋าสัมภาระ

ศุลกากร

โปรดแสดงแบบฟอร์มศุลกากรที่นี่หากท่านมีสิ่งของที่ต้องสำแดง
โปรดไปที่เคาน์เตอร์สีแดงหากท่านมีสิ่งของที่ต้องสำแดง หรือไปที่เคาน์เตอร์สีเขียวหากท่านไม่มีสิ่งของที่ต้องสำแดง

APM (รถรับส่ง)

บนชั้น 3 ท่านจะพบกับ 'APM' ซึ่งเป็นรถรับส่งแบบไม่มีคนขับสำหรับการเดินทางโดยสะดวกระหว่างบริเวณตรวจคนเข้าเมืองและประตู 33 - 80 นอกจากนี้ยังมีทางเท้าเลื่อนที่ชั้น 5 และชั้น 6 อีกด้วย

บริการเรือข้ามฟาก

ขณะนี้ ท่านสามารถใช้บริการเรือข้ามฟากและต่อผ่านไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ได้โดยไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรในฮ่องกง
ผู้โดยสารที่ต้องการใช้เรือข้ามฟากไม่ควรผ่านขั้นตอน [1] - [3] ข้างต้น แต่ให้ไปยัง "เคาน์เตอร์เชื่อมต่อเรือข้ามฟาก" ได้โดยตรง

ต้นทาง

อาคารผู้โดยสารขาออก

   
 • 1 เช็คอิน 
 • 2 การตรวจคนเข้าเมือง 
 • 3 การตรวจรักษาความปลอดภัย 
 • ภาพแผนที่

เช็คอิน

โปรดแสดงหนังสือเดินทางและบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่าน

การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดเตรียมหนังสือเดินทาง บัตรตรวจคนเข้าเมืองส่วนที่ถูกต้อง และบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

การตรวจรักษาความปลอดภัย

หลังจากผ่านจุดตรวจค้นสัมภาระแล้ว โปรดไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

บริการเรือข้ามฟาก

การเดินทางเชื่อมต่อกับเที่ยวบินไปญี่ปุ่นจากเมืองในบริเวณเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta) โดยไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองในฮ่องกงนั้นสามารถทำได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ บริการต่อผ่านข้ามฟากของเมืองในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta)

เกี่ยวกับบริการเช็คอินที่สถานีฮ่องกงแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส (Airport Express Hong Kong Station) และสถานีเกาลูน (Kowloon Station)

เมื่อเดินทางไปสนามบินฮ่องกง โดยใช้รถไฟด่วนสนามบินจากสถานีฮ่องกงหรือสถานีเกาลูนจะมีบริการเช็คอิน* และฝากกระเป๋าสัมภาระใต้เครื่องที่ทั้งสองสถานี
*การให้บริการขึ้นอยู่กับตั๋วรถไฟ รวมถึงสนามบินฮ่องกงด้วย

<เวลาให้บริการของเคาน์เตอร์เช็คอิน>
ตั้งแต่เวลา 5.30 น. ของวันที่ออกเดินทาง จนถึง 90 นาที ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินนั้น
(เที่ยวบิน NH822 พร้อมให้บริการเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 5.30 น. ของวันก่อนออกเดินทาง)