ข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับการพกพาของเหลว เจล และสเปรย์ (LAGs) เป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

เพื่อให้สอดคล้องตามกฎระเบียบที่กำหนดของแต่ละประเทศ เราขอแนะนำข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ และเจลที่ผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นเครื่องสายการบิน ANA ซึ่งออกเดินทางจากประเทศต่างๆ ดังคำอธิบายด้านล่างนี้
ข้อจำกัดในการพกพาของเหลวขึ้นเครื่องบินที่อธิบายด้านล่างนี้กำหนดไว้ในประเทศและพื้นที่ที่ให้บริการดังต่อไปนี้โดยเที่ยวบินของ ANA

1. เที่ยวบินที่ใช้ได้

ทุกเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากประเทศดังต่อไปนี้

 • - เฉพาะเส้นทางบินระหว่างประเทศเท่านั้น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย
 • - เส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินภายในประเทศ (เที่ยวบินภายในสหภาพยุโรป): ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป* สหรัฐอเมริกา ไทย อินเดีย แคนาดา จีน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา

* ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ
สหราชอาณาจักร ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย เยอรมนี กรีซ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน เนเธอร์แลนด์ และโครเอเชีย
ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ใช้กฎระเบียบเดียวกัน

2. ข้อจำกัด

 • ของเหลว สเปรย์ และเจล (ในข้อจำกัดต่อไปนี้รวมเรียกว่า LAGs) มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
  1. LAGs ทุกประเภทจะต้องบรรจุในภาชนะที่มีความจุอย่างละไม่เกิน 100 มล.*
   LAGs ที่บรรจุในภาชนะที่มีความจุเกิน 100 มล. จะไม่ได้อนุญาตให้เป็นรายการสัมภาระถือขึ้นเครื่อง แม้จะไม่บรรจุจนเต็มภาชนะก็ตาม
   เครื่องดื่ม โฟมโกนหนวด โลชั่น น้ำมัน น้ำหอม สเปรย์ แชมพู ยาสีฟัน วัสดุกึ่งแข็ง รวมถึงสารและวัสดุอื่นๆ ทุกประเภทที่สถานะความเหนียวขันคล้ายคลึงกัน

   * 100 มล. คือ 100 กรัม วัตถุแข็งอาจมีความหนาแน่นแตกต่างจากของเหลว
  2. ภาชนะบรรจุ LAGs จะต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสที่ปิดผนึกได้ซึ่งมีความจุสูงสุดไม่เกินหนึ่งลิตร ยาวไม่เกิน 20 ซม. และกว้างไม่เกิน 20 ซม.
   ภาชนะบรรจุจะต้องสวมใส่พอดีกับถุงพลาสติกใสที่ปิดสนิทเรียบร้อย
  3. ลูกค้าแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้ถือถุงดังกล่าวขึ้นเครื่องได้เพียงท่านละหนึ่งชิ้นเท่านั้น
   ทั้งนี้ท่านต้องแสดงวัตถุดังกล่าวที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
ขนาดโดยประมาณ ถุงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 20 ซม. x 20 ซม. ถุงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดไม่เกิน 40 ซม. ทั้งด้านกว้างและด้านยาว


[ขนาดโดยประมาณ]
ถุงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 20 ซม. x 20 ซม.
ถุงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดไม่เกิน 40 ซม. ทั้งด้านกว้างและด้านยาว

3. การดำเนินการข้อกำหนดเกี่ยวกับยา นม/อาหารทารก และอาหารพิเศษ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับยารักษาโรค นม/อาหารทารก และอาหารพิเศษ ได้รับการยกเว้น หากมีรายการที่ต้องสงสัย จะต้องมีการตรวจคัดกรองรายการดังกล่าว
นม/อาหารทารกจะได้รับอนุญาตให้เป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารกเท่านั้น
ทั้งนี้ท่านต้องแสดงใบสั่งยาที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย

[สำหรับการเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกา]
เฉพาะนมจากเต้าของมารดาเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้แม้ไม่ได้เดินทางพร้อมเด็กทารก
ทั้งนี้ท่านต้องแสดงรายการแยกต่างหากที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย

4. สินค้าปลอดภาษี

สินค้าที่เลือกซื้อหลังจากผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยแล้ว สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่เงื่อนไขต่อไปนี้อาจบังคับใช้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

(1) การดำเนินการที่สนามบินที่ออกเดินทาง

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สหภาพยุโรป จีน เกาหลี สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ แคนาดา อินเดีย ออสเตรเลีย กัมพูชา

 • - LAGs จะต้องถูกเก็บรักษาในถุงพลาสติกใสปิดผนึกที่สามารถบ่งชี้ร่องรอยการแกะได้ (ตามข้อกำหนดของ ICAO) ถุงดังกล่าวจะต้องไม่ถูกแกะเปิด
 • - ท่านจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้กับถุงดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อสินค้า

(2) การดำเนินการที่สนามบินแวะต่อเครื่อง

กฎระเบียบเกี่ยวกับ LAGs จะมีการบังคับใช้ตามระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ
* ในกรณีที่ท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองที่สายการบินที่ท่านต่อเครื่อง จะบังคับใช้ตามกฎระเบียบของสายการบินที่ท่านใช้ออกเดินทาง

[การต่อเครื่องที่ญี่ปุ่น (นาริตะ ฮาเนดะ และคันไซ) สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน เกาหลี สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ แคนาดา และออสเตรเลีย]

การซื้อสินค้าที่สอดคล้องตามเงื่อนไขต่อไปนี้ (สินค้าปลอดภาษี) สามารถถือขึ้นเครื่องได้หลังผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัย

 • - LAGs จะต้องถูกเก็บรักษาในถุงพลาสติกใสปิดผนึกที่สามารถบ่งชี้ร่องรอยการแกะได้ (ตามข้อกำหนดของ ICAO) ถุงดังกล่าวจะต้องไม่ถูกแกะเปิด
 • - ท่านจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้กับถุงดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อสินค้า

[การต่อเครื่องในญี่ปุ่น (ยกเว้นนาริตะ ฮาเนดะ และคันไซ) เวียดนาม ไต้หวัน มาเลเซีย และกัมพูชา อินเดีย]

การนำ LAGs ติดตัวขึ้นเครื่อง นอกเหนือสินค้าที่ซื้อในท้องถิ่น รวมถึงสินค้าปลอดภาษี มีข้อจำกัด และบังคับใช้ตาม "ข้อจำกัด 2" โปรดทราบว่า LAGs ที่มีปริมาณมากกว่า 100 มล. จะต้องถูกตรวจยึดไว้ตามข้อจำกัด

[การต่อเครื่องในประเทศสหภาพยุโรป]

การซื้อสินค้าที่สอดคล้องตามเงื่อนไขต่อไปนี้ (สินค้าปลอดภาษี) สามารถถือขึ้นเครื่องได้หลังผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัย

 • - LAGs จะต้องถูกเก็บรักษาในถุงพลาสติกใสปิดผนึกที่สามารถบ่งชี้ร่องรอยการแกะได้ (ตามข้อกำหนดของ ICAO) ถุงดังกล่าวจะต้องไม่ถูกแกะเปิด
 • - ท่านจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้กับถุงดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อสินค้า

ข้อจำกัดหรือกฎระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะทำการพิจารณาครั้งสุดท้ายสำหรับสิ่งของที่ท่านนำขึ้นเครื่องตามการตรวจรักษาความปลอดภัยปกติ ขอขอบคุณสำหรับการทำความเข้าใจและความร่วมมือของท่าน