ข้อกำหนดสัมภาระของ IATA มติที่ 302 (IATA Baggage Resolution 302) สำหรับประกาศเกี่ยวกับสัมภาระ*

* เนื้อหาบางส่วนที่ได้รับการแก้ไขจากต้นฉบับเดิม

แก้ไขเป็น

เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น กระบวนทางเลือกประกาศเกี่ยวกับสัมภาระต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับการเดินทางรระหว่างสายการบิน

1) ประกาศเกี่ยวกับสัมภาระ หมายถึง ระเบียบการจัดการน้ำหนักสัมภาระฟรี รวมถึงค่าธรรมเนียมสัมภาระ

2) เพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นทางเลือกสำหรับประกาศเกี่ยวกับสัมภาระ กระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนต่อไปนี้จะผลบังคับใช้กับการเดินทางรระหว่างสายการบิน

 • ก.) ขั้นที่ 1:
  หากประกาศเกี่ยวกับสัมภาระที่เผยแพร่สำหรับสายการบินผู้ให้บริการทั้งหมดมีกระบวนการเหมือนกัน ประกาศเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้
 • ข.) ขั้นที่ 2:
  ประกาศใดประกาศหนึ่งหรือมากกว่าตามบทบัญญัติสัมภาระที่แตกต่างกันระหว่างผู้ให้บริการสายการบินที่มีส่วนร่วม ให้บังคับใช้บทบัญญัติทั่วไป รวมถึงเนื้อหาที่แตกต่างกันที่มีการเผยแพร่ของสายการบินหลัก (Most Significant Carrier - MSC)
  (ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินร่วม ข้อบังคับนี้จะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสายการบินผู้ทำการตลาด (Marketing Carrier) เว้นแต่สายการบินผู้ให้บริการได้เผยแพร่ข้อกำหนดกฎที่สายการบินนั้นๆ เป็นสายการบินที่ให้บริการ (Operating Carrier)
 • ค.) ขั้นที่ 3:
  หากไม่มีการประกาศของ MSC บทบัญญัติเกี่ยวกับสัมภาระสำหรับการเดินทางที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับใช้ประกาศเกี่ยวกับที่ได้เผยแพร่ภายใต้ข้อกำหนดของสายการบินผู้ให้บริการที่รับมอบสัมภาระเช็คอิน
 • ง.) ขั้นที่ 4:
  หากสายการบินผู้รับมอบสัมภาระเช็คอินที่จุดเช็คอินไม่ได้เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับสัมภาระสำหรับเส้นทางการเดินทางรระหว่างสายการบินที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับใช้ประกาศเกี่ยวกับสัมภาระที่เผยแพร่ของแต่ละสายการบินที่ให้บริการเป็นเซคเตอร์ต่อเซคเตอร์ไป

3) สายการบินหลัก (Most Significant Carrier - MSC)

 • ก.) การเดินทางระหว่างพื้นที่ IATA สองพื้นที่ขึ้นไป สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินที่เซคเตอร์อันดับที่หนึ่งที่ข้ามจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง
 • ข.) สำหรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ย่อยที่มีการจัดเก็บภาษีของ IATA (IATA Tariff Sub-Areas) สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินที่เซคเตอร์อันดับที่หนึ่งที่ข้ามจากพื้นที่ย่อยหนึ่งไปยังอีกพื้นที่ย่อยหนึ่ง
 • ค.) สำหรับการเดินทางภายในพื้นที่ย่อยที่มีการจัดเก็บภาษีของ IATA (IATA Tariff Sub-Areas) สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินที่เซคเตอร์ระหว่างประเทศอันดับที่หนึ่ง

พื้นที่ IATA (IATA Area) / พื้นที่ย่อยที่มีการจัดเก็บภาษีของ IATA (IATA Tariff Sub-Areas)

IATA กำหนดโลกออกเป็น 3 พื้นที่ (พื้นที่ IATA (IATA Area 1/2/3)) และกำหนดพื้นที่ IATA เป็นพื้นที่ย่อย (พื้นที่ย่อยที่มีการจัดเก็บภาษีของ IATA หรือ IATA Tariff Sub-Areas)

พื้นที่ พื้นที่ย่อยของ IATA (IATA Area Sub-Areas)
พื้นที่ IATA 1 (IATA Area 1)
อเมริกาเหนือ/อเมริกาใต้/ฮาวาย ฯลฯ
・อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก)
・หมู่เกาะแคริเบียน
・อเมริกากลาง
・อเมริกาใต้ (บราซิล ชิลี เปรู ฯลฯ)
พื้นที่ IATA 2 (IATA Area 2)
ยุโรป/ตะวันออกกลาง ฯลฯ
・ยุโรป
・ตะวันออกกลาง
・แอฟริกา
พื้นที่ IATA 3 (IATA Area 3)
ญี่ปุ่น/เกาหลี/ประเทศไทย/สิงคโปร์/ฟิลิปปินส์/อินเดีย/กวม ฯลฯ
・ญี่ปุ่นและเกาหลี
・เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จีน สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม กวม ฯลฯ)
・เอเชียตะวันออก (อินเดีย ฯลฯ)
・แปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้ (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ)