ขั้นตอนที่สนามบิน

เพจนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนขึ้นเครื่อง รวมถึงขั้นตอนการเช็คอินและการตรวจสอบสัมภาระ สำหรับลูกค้าของสายการบินที่เดินทางด้วยเส้นทางระหว่างประเทศ

[ขั้นตอนต่างๆ สำหรับสนามบินนานาชาติ (นาริตะ ฮาเนดะ คันไซ และนาโกย่า)]

 • ขั้นตอนต่างๆ สำหรับสนามบินนานาชาติ (นาริตะ ฮาเนดะ คันไซ และนาโกย่า)

ผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ (นาริตะ ฮาเนดะ คันไซ หรือนาโกย่า)

1. ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง (เช็คอิน)

โปรดตรวจสอบขั้นต่างๆ ที่ท่านจำเป็นต้องดำเนินการให้เรียบร้อยที่สนามบิน

ลูกค้าที่ทำการเช็คอินออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเช็คอินที่สนามบิน*
ในวันเดินทาง ขอให้ท่านนำอุปกรณ์มือถือมาสนามบินเพื่อแสดง "บัตรที่นั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์" ซึ่งต้องมีบาร์โค้ด 2D หรือบัตรขึ้นเครื่องที่ท่านสั่งพิมพ์มาจากที่บ้าน พร้อมทั้งเอกสารการเดินทางอื่นๆ ของท่าน

 • ภาพบัตรที่นั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ บัตรขึ้นเครื่อง

*ท่านจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ โดยขึ้นอยู่กับสนามบินที่ออกเดินทาง
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ "การเช็คอินออนไลน์"

ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินที่สนามบิน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเตรียมเอกสารการเดินทางที่จำเป็นครบถ้วนเพื่อแสดงในขั้นตอนการเช็คอิน รวมถึงตั๋วเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือใบเสร็จรับเงินแบบ e-Ticket

 • ภาพหนังสือเดินทางพร้อมใบเสร็จรับเงินแบบ e-Ticket

ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ที่เคาน์เตอร์หรือใช้บริการเครื่องเช็คอินด้วยตนเอง

เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศของ ANA

■โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการเช็คอินด้วยเครื่องเช็คอินด้วยตนเองที่ "เครื่องเช็คอินด้วยตนเองสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ"
*เคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง (40 นาทีก่อนออกเดินทางที่สนามบินฮาเนดะ)
*โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเตรียมเอกสารการเดินทางที่จำเป็นครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย หนังสือเดินทาง วีซ่า และบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ในขั้นตอนการเช็คอิน

 • *เวลาการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้เวลาการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะของเที่ยวบินในวันที่ท่านออกเดินทาง
 • *เวลาให้บริการเช็คอิน รวมถึงอาคารผู้โดยสารขาออกหรืออาคารผู้โดยสารขาเข้าสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกเดินทางจากสนามบินอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ทางข้างต้นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสนามบินและเที่ยวบินของท่าน
 • *อาคารผู้โดยสารขาออกและอาคารผู้โดยสารขาเข้าอาจแตกต่างกันสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสายการบินที่ให้บริการ
 • *บาร์โค้ดจะไม่สามารถถ่ายโอนได้

2. การเช็คอินสัมภาระ

ท่านจะต้องเช็คอินสัมภาระที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้
รวมถึงสัมภาระขนาดใหญ่ สิ่งของอันตราย เช่น กรรไกรและกรรไกรตัดเล็บ ซึ่งไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ท่านจะต้องเช็คอินอุปกรณ์ดังกล่าว
จำนวนสัมภาระที่ท่านสามารถเช็คอินได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมยังแตกต่างกันตามชั้นที่นั่งและเส้นทางของบัตรโดยสารของท่าน นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้เช็คอินสิ่งของมีค่าใดๆ

ลูกค้าที่ทำการเช็คอินออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ลูกค้าที่ดำเนินการขั้นตอนการเช็คอินแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วและมีสัมภาระที่จำเป็นต้องมีการเช็คอิน โปรดไปที่

ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินที่สนามบิน

ผู้โดยสารที่ต้องทำการเช็คอินที่สนามบินและมีสัมภาระที่จำเป็นต้องเช็คอิน โปรดทิ้งสัมภาระของท่านไว้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ส่วนผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระที่จะต้องเช็คอิน โปรดตรงไปยังจุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 • *หากท่านมีการต่อเครื่องภายในประเทศหลายสนามบิน (เช่น ฮาเนดะ-นาริตะ หรือ อิตามิ-คันไซ) รวมอยู่ในการเดินทาง โปรดทำการเช็คอินสัมภาระที่สนามบินที่ท่านออกเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ

3. การรักษาความปลอดภัย

ภาพจุดตรวจรักษาความปลอดภัย

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่มีสิ่งของอันตรายใดๆ ในครอบครองของท่าน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การรักษาความปลอดภัยมีความเข้มงวดมากขึ้นในทุกๆ สนามบินเพื่อป้องกันการจี้เครื่องบินหรือการก่อการร้าย เราจึงขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่านเพื่อความมั่นใจในการเดินทางที่ปลอดภัย

4. การตรวจคนเข้าเมือง

แสดงหนังสือเดินทางของท่านเพื่อการตรวจสอบ
โปรดแสดงหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินเพื่อการตรวจสอบคนเข้าเมือง ท่านจะจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในบัตรตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับข้อระเบียบในแต่ละประเทศ (ประชาชนของประเทศญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมืองสำหรับประเทศญี่ปุ่น) หลังจากผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย

ผู้โดยสารที่ถือตั๋วเที่ยวบินหรือบัตรที่ระบุการใช้บริการห้องรับรอง ท่านสามารถพักผ่อนในห้องรับรองได้ก่อนออกเดินทาง
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ "ห้องรับรอง"

5. การขึ้นเครื่อง

ท่านควรเดินทางไปถึงประตูขึ้นเครื่องล่วงหน้า 30 นาทีก่อนออกเดินทาง
เมื่อท่านเลือกซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีเวลาเพียงพอสำหรับการเดินทางไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่อง เนื่องจากสนามบินมีขนาดกว้างใหญ่มาก การเดินทางไปยังประตูทางออกที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้ท่านพลาดเที่ยวบินของท่าน
เวลาออกเดินทางหมายถึงเวลาที่ผู้โดยสารทั้งหมดขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วและเครื่องบินได้เคลื่อนออกจากประตูทางออกแล้ว ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน

ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องจากเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่น

1. ขั้นตอนการออกเดินทางจากสนามบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

1. ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง (เช็คอิน)

โปรดตรวจสอบขั้นต่างๆ ที่ท่านจำเป็นต้องดำเนินการให้เรียบร้อยที่สนามบิน

ลูกค้าที่ทำการเช็คอินออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเช็คอินที่สนามบิน*
ในวันเดินทาง ขอให้ท่านนำอุปกรณ์มือถือที่สามารถแสดง "บัตรที่นั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์" ที่มีบาร์โค้ด 2D มาที่สนามบิน หรือบัตรขึ้นเครื่องที่ท่านสั่งพิมพ์มาจากที่บ้าน พร้อมทั้งเอกสารการเดินทางอื่นๆ ของท่าน

 • ภาพบัตรที่นั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ บัตรขึ้นเครื่อง

*ท่านจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ ขึ้นอยู่กับสนามบินที่ออกเดินทาง
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ "การเช็คอินออนไลน์"

*บาร์โค้ดจะไม่สามารถถ่ายโอนได้

ผู้โดยสารที่ทำการขึ้นเครื่องที่สนามบิน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเตรียมเอกสารการเดินทางที่จำเป็นครบถ้วนเพื่อแสดงในขั้นตอนการขึ้นเครื่อง รวมถึงตั๋วเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือใบเสร็จรับเงินแบบ e-Ticket ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้เรียบร้อยได้ที่เคาน์เตอร์
โปรดแสดงเอกสารที่จำเป็นที่เคาน์เตอร์ของสนามบินที่ท่านออกเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ

 • ภาพหนังสือเดินทางพร้อมใบเสร็จรับเงินแบบ e-Ticket

ผู้โดยสารที่ทำตามขั้นตอนที่สนามบินจะได้รับใบแจ้งการเช็คอินภายในประเทศพร้อมบัตรขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินภายในประเทศ
・โปรดดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ให้เรียบร้อยที่สนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที
・เฉพาะขั้นตอนการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ที่สนามบินคิตะคิวชู / สนามบินอิกิ ทั้งนี้โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆทั้งหมดให้เรียบร้อย สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบินที่ท่านออกเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ

2. การเช็คอินสัมภาระ

ลูกค้าที่ทำการเช็คอินออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ลูกค้าที่ดำเนินการขั้นตอนการเช็คอินแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วและมีสัมภาระที่จำเป็นต้องมีการเช็คอิน โปรดไปที่

ผู้โดยสารที่ทำการขึ้นเครื่องที่สนามบิน

ผู้โดยสารที่ต้องทำการเช็คอินที่สนามบินและมีสัมภาระที่จำเป็นต้องเช็คอิน โปรดแจ้งพนักงานให้ทราบในขั้นตอนการเช็คอินของท่าน แล้วทิ้งสัมภาระของท่านไว้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ส่วนผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระที่จะต้องฝากไว้ โปรดตรงไปยังจุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 • *หากท่านมีการต่อเครื่องภายในประเทศหลายสนามบิน (เช่น ฮาเนดะ-นาริตะ หรือ อิตามิ-คันไซ) รวมอยู่ในการเดินทาง โปรดทำการเช็คอินสัมภาระที่สนามบินที่ท่านออกเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ

3. การรักษาความปลอดภัย

ภาพจุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 • (1) สแกนใบแจ้งการเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศ บัตรขึ้นเครื่องที่พิมพ์มา หรือบาร์โค้ด 2D ที่ปรากฏบน "บัตรที่นั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์" ของท่าน โดยใช้เครื่องที่ติดตั้งอยู่ที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 • (2) โปรดรอสักครู่ขณะกำลังดำเนินการออก “บัตรขึ้นเครื่อง” ซึ่งประกอบด้วยหมายเลขที่นั่งของท่านและหมายเลขประตูทางออกขึ้นเครื่อง

4. การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 10 นาทีก่อนออกเดินทาง เมื่อผ่านประตูทางออกขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้ว โปรดแสดงบาร์โค้ด 2D ซึ่งท่านได้ทำการสแกนแล้วที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยเหนือเครื่องอ่าน SKiP ซึ่งตั้งอยู่ที่ประตูแสดงตั๋ว

*โปรดทราบว่าหากท่านไม่มาถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องอย่างน้อย 10 นาทีก่อนออกเดินทาง ท่านอาจไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ทันเวลา ไม่ว่าท่านจะดำเนินการเช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็ตาม
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถค้นหาข้อมูลของประตูทางออกขึ้นเครื่องได้ที่บอร์ดแสดงสถานะเที่ยวบินที่สนามบิน

2. ขั้นตอนต่างๆ ที่สนามบินสำหรับการออกเดินทางด้วยเส้นทางระหว่างประเทศ (นาริตะ ฮาเนดะ คันไซ และนาโกย่า)

1. ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง (เช็คอิน)

ลูกค้าที่ดำเนินขั้นตอนการเช็คอินจนถึงสนามบินปลายทางระหว่างประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องเช็คอินระหว่างสนามบินภายในประเทศญี่ปุ่นอีก

2. การเช็คอินสัมภาระ

ลูกค้าที่ฝากสัมภาระไว้ที่สนามบินที่ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องรับสัมภาระที่สนามบินที่ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก
โปรดตรงไปยังจุดตรวจรักษาความปลอดภัย

3. การรักษาความปลอดภัย

โปรดให้ความร่วมมือในการตรวจรักษาความปลอดภัย

4. การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดให้ความร่วมมือในการตรวจคนเข้าเมือง

5. การขึ้นเครื่อง

โปรดไปถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเครื่องเริ่มออกเดินทาง
*หากท่านไม่สามารถแสดงตัวที่ประตูขึ้นเครื่องได้อย่างน้อย 30 นาทีก่อนออกเดินทาง ท่านอาจไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ทันเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง