ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย

นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือนออสเตรเลียต้องมีวีซ่าหรือได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวบางท่านที่ประสงค์จะพำนักในประเทศออสเตรเลียระยะเวลาสั้นๆ เพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอเข้าประเทศได้จากระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง (Electronic Travel Authorization - ETA) ผ่านทางระบบ ETA (ETAS*) ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ที่ www.border.gov.au

หมายเหตุ: ETAS คือระบบที่ใช้สำหรับยื่นคำร้องขออนุญาตและอนุมัติล่วงหน้าแบบออนไลน์สำหรับ ETA

การยื่นคำร้องผ่าน ETA

การยื่นคำร้องผ่าน ETA ช่วยให้ท่านสามารถยื่นเอกสารแบบออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดน ประเทศออสเตรเลีย (Australian Government Department of Immigration and Border Protection)

ข้อซักถาม

โปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับคำถามเกี่ยวกับการขอวีซ่า