ข้อห้ามสำหรับไม้ขีดไฟและไฟแช็คในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องในเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากประเทศจีน (ไม่รวมฮ่องกง)

ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2008 กรมการบินพลเรือนของประเทศจีน (Civil Aviation Administration of China - CAAC) ได้ออกกฎห้ามนำไม้ขีดไฟและไฟแช็คบรรจุในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องสำหรับทุกเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากประเทศจีน (ไม่รวมฮ่องกง).
เป็นผลให้ผู้โดยสารไม่สามารถนำไม้ขีดไฟหรือไฟแช็คขึ้นเครื่องในเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากประเทศจีนได้ (ไม่รวมฮ่องกง)

ลูกค้าที่นำสิ่งของเหล่านี้ติดตัวมาด้วยจะได้รับการขอร้องให้ปฏิบัติตามการจัดการทางเลือกของข้อกำหนดในข้อห้ามนี้

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ของ กรมการบินพลเรือนของประเทศจีน (Civil Aviation Administration of China) (ภาษาจีนเท่านั้น)