การแจ้งความล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน และการเปลี่ยนเส้นทางที่สนามบินแต่ละแห่ง

สายการบิน ANA จะทำการแจ้งเตือนตามเวลาที่เหมาะสมในกรณีที่มีการล่าช้า การยกเลิก หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

ซึ่งในบางครั้งอาจมีเหตุจำเป็นให้ล่าช้า ยกเลิก หรือเปลี่ยนเที่ยวบินด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ความแออัดที่สนามบินและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ในกรณีเหล่านี้ เราจะทำการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแชร์ข้อมูลผ่านป้ายแสดงและประกาศข่าวสารภายในสนามบิน อีกทั้งแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ANA รวมถึงผ่านทางศูนย์สำรองที่นั่ง

  • ・ในกรณีที่ผู้โดยสารประสบเหตุความล่าช้าหรือมีการยกเลิกเที่ยวบิน และสายการบินไม่สามารถจัดหาการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามวันที่กำหนดไว้ในปลายทางเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา สายการบินจะจัดหาที่พักให้โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของที่พัก โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการเพื่อคลี่คลายความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและลดภาระของท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • ・หากเที่ยวบินล่าช้าหรือมีการยกเลิกเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน เช่น สภาพอากาศเลวร้าย เรายินดีให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมต่างๆ และที่พักสำหรับท่านเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เหตุผล เช่น การล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน ANA จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เหตุการณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ANA ANA จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สภาพอากาศเลวร้าย ความแออัดของสนามบิน และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง