ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจหนังสือเดินทางที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่น

ในฐานะส่วนหนึ่งของมาตรการต่อต้านการก่อการร้าย ท่านจะต้องทำการตรวจหนังสือเดินทางที่บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องสำหรับทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2008 ตามแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดโดยกระทรวงกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งของประเทศญี่ปุ่น

ทางสายการบินขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเตรียมหนังสือเดินทางและเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องก่อนที่จะมาถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง

โปรดศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์ของ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งของประเทศญี่ปุ่น