การตรวจหนังสือเดินทางและเอกสารอื่น ฯลฯ ที่ประตูสนามบินในต่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2005 ได้มีการแก้ไขกฎระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น และผู้ให้บริการเครื่องบินรวมถึงสายการบินต่างๆ มีหน้าที่ต้องตรวจหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินในต่างประเทศเพื่อมายังประเทศญี่ปุ่นจะต้องได้รับการตรวจหนังสือเดินทางที่จุดเช็คอินและที่บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง
ถึงแม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจสร้างความไม่สะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ทางสายการบินจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น สายการบินขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่