วีซ่าสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเกน (Schengen) ผ่านเยอรมนี

ผู้โดยสารที่วางแผนขอวีซ่าหลังจากเดินทางมาถึงประเทศในกลุ่มเชงเกน (Schengen) นอกเหนือจากเยอรมนี
จะต้องมีวีซ่าเชงเกน (Schengen) เมื่อผ่านการตรวจคนเข้าเมืองในเยอรมนี ผู้โดยสารที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้ควรสอบถามกับสถานทูตเยอรมนีหรือสถานกงสุลที่ใกล้ที่สุด