ข้อมูลติดต่อฉุกเฉินสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศสมาชิก EU

ตามข้อกำหนดของ EU ลูกค้าที่ใช้บริการเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA ซึ่งออกจากประเทศสมาชิก EU สามารถลงทะเบียนรายละเอียดข้อมูลติดต่อฉุกเฉินไว้กับ ANA สำหรับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้ ถ้าต้องการ

ลูกค้าที่ประสงค์จะลงทะเบียนข้อมูลนี้ควรจะพิมพ์แบบฟอร์มข้อมูลติดต่อฉุกเฉินที่ด้านล่างออกมา กรอกข้อมูลลงในส่วนที่จำเป็นบนแบบฟอร์มให้ครบ และมอบเอกสารให้พนักงานสนามบินที่ประตูขึ้นเครื่อง ณ วันที่เดินทางออกจากประเทศสมาชิก EU

ข้อมูลติดต่อฉุกเฉินที่ได้เก็บไว้นี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใดๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน