ข้อห้ามสำหรับการพกพาโทรศัพท์ไร้สายแบบพกพาส่วนบุคคล (Personal Handy Phone System - PHS) ในฮ่องกง

ห้ามมิให้บุคคลใดครอบครองหรือใช้งานอุปกรณ์ PHS ในฮ่องกง บุคคลใดฝ่าฝืนข้อห้ามจะต้องถูกปรับเป็นเงิน 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกง และจะต้องถูกศาลตัดสินจำคุกไม่เกิน 2 ปี ตามข้อกำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคม (The Office of the Communications Authority - OFCA)

ผู้โดยสารที่พกพาสิ่งของเหล่านี้จะได้รับการขอร้องให้ปฏิบัติตามการจัดการทางเลือกของข้อกำหนดในข้อห้ามนี้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานคณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคม (The Office of the Communications Authority - OFCA)(เฉพาะภาษาอังกฤษ)