ข้อห้ามสำหรับเครื่องเทศในสัมภาระสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากประเทศอินเดีย

เครื่องเทศต่างๆ เช่น ผงพริกได้รับการพิจารณาว่าเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายและไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ตามข้อกำหนดจากสำนักงานการบินพลเรือนรักษาความปลอดภัย (Bureau of Civil Aviation Security - BCAS)
สินค้าดังกล่าวสามารถรวมในสัมภาระเช็คอินได้

ผู้โดยสารที่พกพาสิ่งของเหล่านี้จะได้รับการขอร้องให้ปฏิบัติตามการจัดการทางเลือกของข้อกำหนดในข้อห้ามนี้