การเปลี่ยนแปลงกระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น: การแสดงกระเป๋าถือและสัมภาระเดินทางที่ไม่ได้นำติดตัวมาด้วย

ตามการรับทราบประกาศจากกรมศุลกากรเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2008 ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องส่งมอบแบบฟอร์มใบศุลกากรสำหรับรายละเอียดของกระเป๋าถือและสัมภาระเดินทางที่ไม่ได้นำติดตัวมาด้วยให้แก่เจ้าหน้าศุลกากร

โปรดทราบว่าหากท่านไม่ส่งมอบแบบฟอร์มใบศุลกากร ขั้นตอนการตรวจสอบทางศุลกากรอาจต้องใช้เวลานานขึ้น และผู้โดยสารท่านนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น

ท่านสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบศุลกากร (ขนาด A4) ได้ล่วงหน้าจากเว็บไซต์กรมศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์กรมศุลกากร ประเทศญี่ปุ่น