กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรของประเทศญี่ปุ่นตามกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข

ตามกฎหมายที่ประกาศและส่วนหนึ่งที่แก้ไขปรับปรุงของกฎหมายควบคุมการอพยพลี้ภัยและเข้าเมือง (Immigration Control and Refugee Recognition Act) รวมถึงการสร้างเงื่อนไขเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการก่อการร้าย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรับมือกับการก่อการร้าย จึงมีการวางกฎเกณฑ์เพื่อสร้างมาตรฐานต่อต้านการก่อการร้ายด้วยใช้ข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลสำหรับการตรวจสอนคนเข้าเมือง ชาวต่างชาติจะต้องให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ประกอบด้วยรอยนิ้วมือและภาพถ่าย

ตั้งแต่

20 พฤศจิกายน 2007

บังคับใช้กับ

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า (หรือกลับเข้ามา) ประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามรายการด้านล่างนี้

[บุคคลยกเว้น]
(1)พลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร (Special Permanent Residents)
(2)เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี
(3)บุคคลที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมด้วยสถานะวีซ่าแบบ "การทูต" หรือ "ธุรกิจอย่างเป็นทาง"
(4)บุคคลผู้ได้รับเชิญจากหัวหน้าฝ่ายบริหารระดับชาติ
(5)บุคคลผู้ได้รับการกำหนดตามกฤษฎีกาของกระทางยุติธรรมในมาตรา (3) หรือ (4)

ขั้นตอนใหม่สำหรับการตรวจคนเข้าเมือง

  1. แสดงหนังสือเดินทาง ใบขาเข้าสำหรับเดินทางเข้าประเทศ (ED Card) ฯลฯ แก่เข้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
  2. หลังจากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้วางนิ้วชี้ของมือทั้งสองข้างลงบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือตามกฎทั่วไป ซึ่งเครื่องจะอ่านข้อมูลจากลายนิ้วมือของท่านด้วยระบบอิเล็กโตรแมกเนติก
  3. กล้องที่อยู่ด้านบนของเครื่องอ่านลายนิ้วมือจะทำการบันทึกภาพของท่าน
  4. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการสัมภาษณ์ท่าน
  5. จากนั้นเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้กับท่านพร้อมเอกสารอื่นๆ เป็นการเสร็จขั้นตอน

ประกาศสำคัญ

  • ・ชาวต่างชาติจะต้องให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากท่านปฏิเสธการให้ลายนิ้วมือหรือการบันทึกภาพ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น และจะต้องเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศญี่ปุ่นทันที
  • ・การกรอกเอกสาร ED Card ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลให้กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองต้องใช้เวลานานขึ้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกรอกข้อมูลใน ED Card ครบถ้วนดีแล้ว