การแสดงจำนวนเงินสดที่พกพาที่ด่านศุลกากรขาเข้าและขาออกของสหราชอาณาจักร

ผู้โดยสารจะต้องแสดงจำนวนเงินสดที่พกพาที่ด่านศุลกากรขาเข้าและขาออกของสหราชอาณาจักร หากท่านพกพาเงินสดตั้งแต่ 10,000 ยูโรขึ้นไป เข้าออกประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของ EU และสหราชอาณาจักร (รวมถึงเช็คและเช็คสำหรับผู้เดินทาง (Traveler's Cheques)) (ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2007)

[แบบฟอร์มการสำแดง] ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มการสำแดงได้ที่สนามบินขาเข้าสหราชอาณาจักรหรือสนามบินปลายทาง หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ HMRC (สำนักงานสรรพากรและศุลกากร - HM Revenue & Customs) ในเครื่องบินจะไม่มีแบบฟอร์มสำแดง

[อื่นๆ] หากท่านไม่แสดงจำนวนเงินสดตามข้อกำหนด ท่านจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 ปอนด์

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือข่ายข่าวรัฐบาล (Government News Network)