การเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า (Visa Waiver Program)จะป้องกันนักเดินทาง

ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มดำเนินการการเปลี่ยนแปลงภายใต้ " พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงและป้องกันการก่อการร้ายในการเดินทางของโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า ปี2015" (Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015) กฏหมายนี้ห้ามบุคคลดังต่อไปนี้ เดินทางภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา(Visa Waiver Program )และจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าชั่วคราว (non-immigrant Visa)

・พลเมืองของประเทศใน Visa Waiver Program (VWP) ที่เคยเดินทางไปหรืออยู่ในประเทศอิหร่าน อิรัก ซูดาน ซีเรีย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา
・พลเมืองของประเทศใน Visa Waiver Program (VWP) ผู้ที่ได้ถือสัญชาติอิหร่าน อิรัก ซูดาน ซีเรีย

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศดังกล่าว ในฐานะตัวแทนที่เป็นทางการขององค์กรระหว่างประเทศ องค์การส่วนภูมิภาค รัฐบาลท้องถิ่น หรือในฐานะสื่อมวลชนเพื่อการรายงานข่าว, วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านหรืออิรัก อาจได้รับการยกเว้นวีซ่าในแต่ละกรณี ผู้เดินทางท่านใดที่ตรงกับเงื่อนไขข้างต้น โปรดติดต่อสถานฑูตสหรัฐอเมริกาหรือสถานกงสุลที่ใกล้ท่านที่สุด