• วัฒนธรรม
  • คากาวะ

การจาริกแสวงบุญที่ชิโกกุ

"Tastes of JAPAN by ANA" เป็นโปรเจกต์การส่งเสริมระดับภูมิภาคที่ทำงานร่วมกับหลายจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำเสนอความรุ่งเรืองอันหลากหลายของดินแดนอาทิตย์อุทัยในทุกแง่มุม

การจาริกแสวงบุญที่ชิโกกุมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี

การแสวงบุญที่ชิโกกุเป็นการแสวงบุญเป็นเส้นทางแบบวงกลม ที่รวมเอาดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์มากมายที่พระโคโบ ไดชิ (คุไค) ที่เชื่อว่าได้รับการฝึกมาตั้งแต่สมัย 1,200 ปีก่อน

มีวัดทั้งหมด 88 วัด สำหรับการจาริกแสวงบุญที่ชิโกกุ ในจังหวัดคากาวะมีวัด 23 วัด ตั้งแต่รายการที่ 66 จนถึง 88 การไปเยี่ยมเยือนวัดทั้ง 88 วัด ตั้งแต่วัดแรกจนถึงวัดที่ 88 ทำตามแนวคิด “อา-อัง” ซึ่งเป็นแนวคิดของชาวพุทธที่แสดงถึงการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของทุกอย่าง เชื่อว่าท่านสามารถกลับไปยังจุดเริ่มต้นของชีวิต ละกิเลสทั้งปวง และดำเนินชีวิตใหม่ด้วยการรู้แจ้ง การจาริกแสวงบุญแบบดั้งเดิมนั้นทำด้วยการเดินเท้า แต่ท่านสามารถแสวงบุญแบบสมัยใหม่ด้วยทางรถยนต์ได้

สถานที่

ชื่อ การจาริกแสวงบุญที่ชิโกกุ
URL https://www.my-kagawa.jp/en/sightseeing/sightseeing05 (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่ 1065-1 Zentsuji-cho, Zentsuji-shi, Kagawa
ติดต่อสอบถาม 0877-56-5688 (88 การแสวงบุญที่ชิโกกุ)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวที่แนะนำ