สิทธิประโยชน์พิเศษ เพิ่มจำนวนสัมภาระเช็คอินฟรี

ระยะเวลาออกเดินทาง

ภายในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2022

ระยะเวลาการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์

ต้องทำการสมัครขอรับสิทธิประโยชน์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2022 และยื่นคำขอ 3 วันทำการก่อนวันออกเดินทางจาก ญี่ปุ่นมายังกรุงเทพฯ

สิทธิประโยชน์พิเศษ

ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ

ได้รับสิทธิ์สัมภาระเช็คอินเพิ่มอีกจำนวน 2 ชิ้นฟรี จากที่อนุญาต (แต่ละชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.)

 • * เที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย ANA เท่านั้น
 • * รหัสชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ (Booking class) : ทั้งหมด
 • * สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับการอัพเกรดไปยังชั้นธุรกิจโดยการใช้ไมล์หรือคะแนนอัพเกรดของ ANA :จะได้รับกระเป๋าเช็คอินเพิ่ม 1 ชิ้น (น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.)

ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารชั้นประหยัดพรีเมียม / ชั้นประหยัด

ได้รับกระเป๋าเช็คอินเพิ่มอีกจำนวน 1 ชิ้น จากที่อนุญาต (แต่ละชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.)

 • * เที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย ANA เท่านั้น
 • * รหัสชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ (Booking class) : ทั้งหมด

เงื่อนไขบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์:

สำหรับบัตรโดยสารแบบไป-กลับ ที่เริ่มเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปยัง ญี่ปุ่น (บัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ หรือ เด็ก)

เที่ยวบินที่ใช้สิทธิ์ได้ :

สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางกลับจาก ญี่ปุ่น มายัง กรุงเทพฯ
(รวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านโตเกียว)

 • สมาชิก ANA Premium (Diamond, Platinum, Bronze) สมาชิกบัตร ANA Super Flyers หรือสมาชิก Star Alliance Gold สามารถรวมสิทธิประโยชน์ที่ได้รับอยู่เพิ่มเติมจากแคมเปญนี้
 • สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้เฉพาะบัตรโดยสารที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA และดำเนินการบินโดย ANA เท่านั้น (เที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่นจะไม่ได้รับสิทธิ์)
 • สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะหมายเลขบัตรโดยสารที่ต้องขึ้นต้นด้วย “205”
 • ผู้โดยสารต้องยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ใหม่อีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือแผนการเดินทางที่ได้แจ้งขอรับสิทธิประโยชน์ไว้ก่อนหน้า
 • สิทธิประโยชน์การขยายเวลาของแคมเปญนี้ไม่ครอบคลุมเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ ไป ญี่ปุ่น
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารที่มีเที่ยวบินซึ่งดำเนินการบินโดยสายการบินอื่น
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ได้บัตรโดยสารสำหรับทารกและบัตรโดยสารรางวัล
 • สิทธิประโยชน์นี้, ค่าโดยสารและเที่ยวบินที่ใช้ได้ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้โดยสารต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

 • บัตรโดยสารในประเทศญี่ปุ่นที่ซื้อแยกกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศไม่สามารถใช้กับแคมเปญนี้ได้
 • เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นต้องดำเนินการบินโดย ANA เท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้กับผู้โดยสารที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิดเมื่อเดินทางมาถึงโตเกียวก่อนขึ้นเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศ

วิธีการสมัคร ・การติดต่อสอบถาม

โปรดส่งรายละเอียดต่อไปนี้ มาที่อีเมลของ ANA สำนักงานกรุงเทพฯ : bkkss@ana.co.jp

 • หมายเลขบัตรโดยสาร (ตัวเลข 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย 205)
 • รหัสสำรองที่นั่ง (ตัวเลขและ/หรือผสมตัวอักษร 6 หลัก)
 • ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง
 • * หลังจากที่ได้รับการสมัครทางอีเมลทางท่านแล้ว ANA สำนักงานกรุงเทพฯ จะติดต่อท่านกลับทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ เพื่อแจ้งผลการได้รับสิทธิ์ประโยชน์นี้
 • * หากท่านไม่ได้รับอีเมลตอบกลับจากทาง ANA ภายใน 3 วันทำการ โปรดตรวจสอบการตั้งค่ามาตรการป้องกันอีเมลขยะกับที่อยู่อีเมลที่ระบุข้างต้นและเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าวให้สามารถรับอีเมลจากสายการบินได้ และทำการสมัครใหม่อีกครั้ง
 • * โปรดทราบว่าที่อยู่อีเมลนี้ใช้เฉพาะสำหรับสิทธิประโยชน์นี้เท่านั้น สายการบิน ANA จะไม่สามารถตอบกลับต่อข้อซักถามต่างๆ หลังจากระยะเวลาสิ้นสุดของสิทธิประโยชน์นี้

ค้นหา / จองเที่ยวบิน