ข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสารที่เรียกเก็บ

ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะเดินทางด้วยความพึงพอใจตลอดเส้นทาง โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้

ค่าโดยสารที่เรียกเก็บ

ค่าโดยสารที่เรียกเก็บคือค่าโดยสารที่จะมีผลในวันที่ออกตั๋วและใช้งานได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นการเดินทางตามตั๋วของท่าน
ด้วยเหตุผลนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือการคืนเงินเกิดขึ้น แม้ว่ายอดรวมจะเปลี่ยนแปลงหลังจากออกตั๋วเนื่องจากมีการปรับค่าธรรมเนียม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าธรรมเนียมประกันภัยค่าโดยสาร
ค่าโดยสารที่เรียกเก็บจะถูกกําหนดในเวลาที่ซื้อโดยไม่คํานึงถึงวันที่ของการจอง ในกรณีที่ยอดรวมเปลี่ยนแปลงระหว่างการจองและการซื้อเนื่องจากการปรับค่าโดยสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าโดยสาร ณ เวลาที่ซื้อจะมีผลบังคับใช้ ถึงแม้ว่าในช่วงอายุของตั๋วโดยสารจะมีการปรับราคาลง (ไม่รวม Keep My Fare)

 • [ตัวอย่าง 1]
 • 1. ในวันที่ 10 สิงหาคม ท่านได้ชำระเงินจำนวน 100,000 เยนเพื่อซื้อบัตรโดยสารเดินทางในวันที่ 10 มกราคม
 • 2. ในวันที่ 3 ตุลาคม ค่าโดยสารปรับลดลงเหลือ 80,000 เยน
 • -> ไม่มีการคืนส่วนต่างให้
 • ตัวอย่าง 1 ของค่าโดยสารที่เรียกเก็บสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
 • [ตัวอย่าง 2]
 • 1. ในวันที่ 10 สิงหาคม ท่านได้ชำระเงินจำนวน 100,000 เยนเพื่อซื้อบัตรโดยสารเดินทางในวันที่ 10 มกราคม
 • 2. ในวันที่ 3 ตุลาคม ค่าโดยสารปรับขึ้นเป็น 120,000 เยน
 • -> ไม่มีการเก็บค่าโดยสารเพิ่มเติม
 • ตัวอย่าง 2 ของค่าโดยสารที่เรียกเก็บสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม หากมีการส่งคําขอเพื่อเปลี่ยนแปลงตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งซื้อไปในราคาที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมจะถูกกำหนดในขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลงนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินหรือได้รับเงินคืนสำหรับส่วนต่างที่เกิดจากการปรับค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าโดยสาร
*ในกรณีพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในกฎค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องจะถูกนำมาใช้

 • [ตัวอย่าง 3]
 • 1. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ท่านได้ชำระเงินจำนวน 100,000 เยนเพื่อซื้อบัตรโดยสารเดินทางในวันที่ 1 เมษายน
 • 2. ในวันที่ 10 มีนาคม ค่าโดยสารปรับลดลงเหลือ 80,000 เยนสำหรับการเดินทางที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป
 • 3. ในวันที่ 25 มีนาคม ท่านเปลี่ยนวันออกเดินทางเป็นวันที่ 3 เมษายน
 • -> มีการคืนส่วนต่างให้
 • ตัวอย่าง 3 ของค่าโดยสารที่เรียกเก็บสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

หากมีการส่งคําขอเพื่อเปลี่ยนแปลงตั๋วที่ใช้แล้วบางส่วนซึ่งซื้อในราคาที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะออกตั๋วจะปรากฏในข้อมูลการเดินทางใหม่ ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินหรือได้รับเงินคืนสำหรับส่วนต่างที่เกิดจากการปรับค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าโดยสาร