การเปลี่ยนเครื่องอันเนื่องมาจากสภาพอากาศเลวร้าย ฯลฯ [ระหว่างประเทศ]

การเปลี่ยนเครื่องไม่สามารถดำเนินการออนไลน์ได้
โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์

ขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันตั๋วโดยสารที่มีสิทธิ์ใช้งาน

・ตั๋วโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกโดย ANA ซึ่งจองไว้สำหรับเที่ยวบินของ ANA ที่เกิดความล่าช้า/ยกเลิก ที่มีสิทธิ์ได้รับบริการ (ตั๋วโดยสารเที่ยวบินที่หมายเลขตั๋วขึ้นต้นด้วย 205)
・ตั๋วโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ใช้เส้นทางร่วมซึ่งออกโดยบริษัทอื่น ที่จองไว้สำหรับเที่ยวบินของ ANA ที่เกิดความล่าช้า/ยกเลิก ที่มีสิทธิ์ได้รับบริการ
*สำหรับตั๋วโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศที่ออกพร้อมตั๋วโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์
・EMD ที่ออกให้กับบริการเสริมสำหรับเที่ยวบิน ANA ที่ยกเลิกหรือล่าช้า (เลขที่ EMD เริ่มต้นจาก 205)

ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนไปยังเที่ยวบินใหม่

ตัวอย่างการเปลี่ยนเครื่อง:
เที่ยวบินที่ NH6 นาริตะ-ลอสแองเจลิส ยกเลิกเนื่องจากพายุไต้ฝุ่น วันที่ 1 มิถุนายน → เปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ Nh6 นาริตะ-ลอสแองเจลิส วันที่ 2 มิถุนายน

  • ・เราจะเปลี่ยนเครื่องไปเที่ยวบินของ ANA Group ที่มีที่นั่งพร้อมให้บริการโดยเร็วที่สุด
  • ・ในกรณีที่ค่าโดยสารประเภทที่ได้รับสิทธิ์ซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าทำการเปลี่ยนเครื่องไปยังสายการบินอื่น การเปลี่ยนไปยังสายการบินอื่นที่ไม่ใช่ ANA Group ก็สามารถทำได้เช่นกัน
  • ・ในกรณีหลังจากเปลี่ยนเที่ยวบินที่จองไว้ ค่าโดยสาร ภาษี หรือค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ที่มูลค่าสูงกว่ามูลค่า ณ เวลาที่ซื้อ เราจะไม่เรียกเก็บส่วนต่างจากท่าน หากค่าโดยสาร ภาษี หรือค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม ฯลฯ มูลค่าต่ำกว่ามูลค่า ณ เวลาที่ซื้อ เราจะคืนส่วนต่างให้ท่าน โปรดดู "สถานที่ตอบรับการจองที่มีการเปลี่ยน" ที่ด้านล่างเกี่ยวกับสถานที่ขอรับบริการคืนเงิน
  • ・หากท่านสมัครใช้บริการเสริมสำหรับเที่ยวบิน ANA ที่ยกเลิกหรือล่าช้าที่มีสิทธิ์ได้รับบริการ เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านได้เปลี่ยนไปใช้บริการเที่ยวบินที่เทียบเท่ากันพร้อมด้วยบริการดังกล่าว โปรดทราบว่าในบางกรณีท่านอาจได้รับการเปลี่ยนไปใช้เที่ยวบินซึ่งไม่มีบริการที่ท่านได้สมัครใช้
เที่ยวบินของ ANA Group ที่ใช้ได้
เที่ยวบินระหว่างประเทศ ANA, เที่ยวบินที่ให้บริการโดย Air Japan
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA และ ANA WINGS รวมถึงเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดย AIR DO, IBEX Airlines, Solaseed Air, Star Flyer และ Oriental Air Bridge

สถานที่ตอบรับการจองที่มีการเปลี่ยน

โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์
*ไม่สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของ ANA ได้

โปรดทราบว่าตั๋วโดยสารต่อไปนี้มีสถานที่ให้บริการที่แตกต่างออกไป

  • [รางวัลเที่ยวบิน]
    • โปรดติดต่อ ANA
  • [แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์รูปแบบเฉพาะ ฯลฯ ที่จองผ่านตัวแทนท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ท่องเที่ยว]
    • โปรดติดต่อบริษัทท่องเที่ยวที่ท่านซื้อตั๋วโดยสาร