การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงิน[เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไข

ที่ ANA การเปลี่ยนแปลงการจองและการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการดังต่อไปนี้หลังการซื้อตั๋วของท่าน
โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในเมืองของ ANA หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วระหว่างประเทศประจำสนามบินของ ANA สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการจองรวมถึงการคืนเงิน
ตั๋วโดยสารที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ของ ANA อาจทำการเปลี่ยนแปลง/ขอคืนเงินผ่านเว็บไซต์ ANA ได้ในบางกรณี

1. การเปลี่ยนแปลงการจอง

(1) ตั๋วโดยสาร

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารได้ สำหรับตั๋วที่ซื้อในราคาที่ได้รับอนุญาต กฎค่าโดยสารบางข้ออาจไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง หรืออาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ หากท่านมีข้อสงสัย โปรด โทรศัพท์สอบถามจากตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ ANA หรือขอรับบริการจากสำนักงานในเมือง หรือเคาน์เตอร์ระหว่างประเทศประจำสนามบิน
ท่านจะทำการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการตรวจสอบการสำรองที่นั่งหรือรายละเอียดตั๋วโดยสาร ท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน หากมีส่วนต่างค่าโดยสาร ค่าภาษี หรือค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น หรือหากมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

(2) EMD

โปรดดูหน้าข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่ใช้บริการ (เช่น การเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการ)
EMDs ที่ออกสำหรับค่าบริการพิเศษไม่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินเท่านั้น ที่สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานออกไปได้ตามวันเดินทางใหม่ของผู้โดยสารที่ทำการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

(3) ค่าธรรมเนียมบริการแลกตั๋วหรือออกตั๋วใหม่ (ESC)

1. ตั๋วโดยสาร
ค่าธรรมเนียมบริการแลกตั๋วหรือออกตั๋วใหม่จะได้รับการยกเว้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์ ANA
การเปลี่ยนแปลงทางโทรศัพท์กับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ ANA หรือที่เคาน์เตอร์ ANA (สนามบินนานาชาติ) ในประเทศญี่ปุ่นจะมีค่าธรรมเนียมบริการต่อผู้โดยสารต่อตั๋วโดยสาร (อาจรวมถึงเส้นทางอื่นๆ ด้วย)
ค่าธรรมเนียมการดำเนินการจะไม่เกิดขึ้น หากไม่มีส่วนต่างค่าโดยสาร ค่าภาษี หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ถูกเรียกเก็บ และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางด้วย
หากค่าโดยสารระบุค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่สูงขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง ท่านจะต้องชำระยอดเงินจำนวนนี้ โปรดดูที่ ค่าธรรมเนียมบริการแลกตั๋วหรือออกตั๋วใหม่ สำหรับรายละเอียด

2. EMD
สายการบินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการแลกตั๋วหรือออกตั๋วใหม่เมื่อระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตยืดออกไปเพื่อแลกตั๋วหรือออกตั๋วใหม่

2. การคืนเงิน

(1) ตั๋ว/EMD ที่ขอสิทธิ์คืนเงินได้

สถานที่ซื้อ ขอรับเงินคืนได้ที่ไหน
เว็บไซต์ของ ANA เว็บไซต์ของ ANA หรือติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ในแต่ละประเทศ
ติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ การติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ในประเทศที่ซื้อตั๋ว
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วANA ที่สนามบินนานาชาติในประเทศญี่ปุ่น การติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ในประเทศญี่ปุ่นหรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วANA ที่สนามบินนานาชาติในประเทศญี่ปุ่น
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในเมืองของ ANAนอกประเทศญี่ปุ่น หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วประจำสนามบินของ ANAนอกประเทศญี่ปุ่น ในขั้นต้น เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในเมืองของ ANA ในประเทศที่ทำการซื้อตั๋ว
ตัวแทนท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ตัวแทนท่องเที่ยวที่ท่านซื้อตั๋ว
ตัวแทนท่องเที่ยวนอกประเทศญี่ปุ่น ตัวแทนท่องเที่ยวที่ท่านซื้อตั๋ว

การขอคืนเงินอาจไม่สามารถทำได้ภายนอกประเทศที่ซื้อตั๋วเนื่องจากข้อกำหนดด้านค่าเงิน โดยขึ้นอยู่กับค่าเงินที่ท่านใช้ชำระเงิน
*การขอคืนเงินนอกประเทศญี่ปุ่นอาจจ่ายเป็นเช็ค
*การคืนเงินจะใช้ค่าเงินของพื้นที่นั้นๆ

หมายเหตุ การซื้อที่ชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนมาก (รวมถึงการซื้อที่ใช้บัตรกำนัลท่องเที่ยวของ ANA) การขอคืนเงินจะไม่ได้รับอนุมัติที่เคาน์เตอร์สนามบิน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ANA ในประเทศญี่ปุ่นทางโทรศัพท์

(2) สถานที่ขอรับบริการคืนเงิน

ตั๋วโดยสารที่ซื้อที่เคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศประจำสนามบินของ ANA ในประเทศญี่ปุ่น → เคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศประจำสนามบินของ ANA ในประเทศญี่ปุ่น
ตั๋วโดยสารที่ซื้อที่เคาน์เตอร์ออกตั๋วในเมืองของ ANA นอกประเทศญี่ปุ่น หรือเคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสารประจำสนามบินของ ANA นอกประเทศญี่ปุ่น→ ในขั้นต้น เคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสารในเมืองของ ANA ที่ประเทศที่ทำการซื้อ
ตั๋วโดยสารที่ซื้อกับ ANA ทางโทรศัพท์ → ANA ทางโทรศัพท์ที่ประเทศที่ทำการซื้อ
เว็บไซต์ของ ANA → เว็บไซต์ของ ANA หรือ ANA ทางโทรศัพท์ที่ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศที่ซื้อ
ตั๋วโดยสารที่ซื้อจากตัวแทนท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น → ตัวแทนท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋ว
ตั๋วโดยสารที่ซื้อจากตัวแทนท่องเที่ยวนอกประเทศญี่ปุ่น → ในขั้นต้น ตัวแทนท่องเที่ยวที่ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศที่ซื้อ

* การคืนเงินอาจไม่สามารถดำเนินการภายนอกประเทศที่ซื้อตั๋วโดยสารได้ เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับสกุลเงิน
* เมื่อดำเนินการขอคืนเงินในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น อาจไม่สามารถทำการคืนเงินในรูปแบบเช็คได้ ในกรณีนี้จำนวนเงินดำเนินการด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศที่ท่านขอรับเงินคืน

(3) ความถูกต้องสำหรับการคืนเงิน

1. ตั๋วโดยสาร
การขอรับการคืนเงินสามารถทำได้ภายในหนึ่งปีและ 30 วันนับจากเที่ยวบินแรก (หรือวันที่ออกตั๋ว ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน) หลังจากใบเสร็จข้อมูลการเดินทาง e-Ticket ได้รับการยืนยันและแสดงข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น

2. EMD
การขอรับเงินคืนสามารถทำได้ภายในหนึ่งปีและ 30 วันนับจากวันที่ออก EMD ที่เกี่ยวข้อง เมื่อส่งข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น

(4) จำนวนเงินคืน

1. ตั๋วโดยสาร
ก่อนเส้นทางเที่ยวบินแรก การคืนเงินจะคำนวณโดยหักค่าธรรมเนียมดำเนินการที่เกี่ยวข้องจากยอดเงินที่ชำระแล้ว (รวมถึง ค่าภาษี/ค่าธรรมเนียม)
หลังจากเส้นทางเที่ยวบินแรก: การคืนเงินจะถูกคำนวณโดยหักค่าธรรมเนียมดำเนินการ ค่าโดยสารในส่วนที่ใช้ไปแล้ว และค่าภาษี/ค่าธรรมเนียมสำหรับเส้นทางที่ยังไม่ได้ใช้จากยอดเงินที่ชำระแล้ว
หมายเหตุ: การขอคืนเงินอาจไม่พร้อมให้บริการสำหรับค่าโดยสารบางส่วน

2. EMD
หากมีการระบุค่าธรรมเนียมการยกเลิก จำนวนเงินคืนจะถูกคำนวณโดยหักค่าธรรมเนียมจากจำนวนที่ชำระแล้ว
หมายเหตุ: การขอรับเงินคืนอาจไม่สามารถทำได้เนื่องจากข้อกำหนดการใช้ EMD

(5) ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน/การยกเลิก

◇ การออกตั๋วโดยสารวันที่/หลังวันที่ 1 เมษายน 2011
หากตั๋วโดยสารหรือ EMD มีข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าโดยสารที่จำกัดมูลค่าการคืนเงิน และกำหนดให้หักค่าธรรมเนียมการยกเลิกต่อหนึ่งบุคคล/ตั๋วโดยสารหรือ EMD ในเงินคืน
* INR300 จะเรียกเก็บต่อตั๋วโดยสารหนึ่งใบหรือต่อหนึ่ง EMD ที่ออก เมื่อตั๋วโดยสารหรือ EMD นั้นออกในประเทศอินเดียผ่านทางเว็บไซต์ของ ANA ที่เป็นไซต์ของประเทศอินเดีย

(6) วิธีการคืนเงินและระยะเวลาดำเนินการ

◇ เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
การคืนเงินจะดำเนินการคืนเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อตั๋วโดยสารดังกล่าว

การดำเนินการอาจใช้เวลานานหนึ่งถึงสองเดือน ขึ้นอยู่กับเวลาที่ได้รับคำขอรับเงินคืน รวมถึงวันปิดรับเรื่องและเงื่อนไขขั้นตอนของกระบวนการคืนเงินของบริษัทบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้อง
*ในบางกรณี การซื้อตั๋วโดยสารและคำขอรับเงินคืนได้รับการดำเนินการก่อน แล้วจึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการในภายหลัง ในขณะที่กรณีอื่นๆ การซื้อตั๋วโดยสารจะได้รับการดำเนินการก่อน พร้อมจำนวนตั๋วโดยสาร หักค่าธรรมเนียมบริการ จะได้รับการคืนเงินในภายหลัง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทผู้ออกบัตรเครคิตของท่าน
*ทั้งนี้อาจใช้เวลานานกว่านั้น ในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการร่วมกับสายการบินอื่น

◇เมื่อชำระด้วยเงินสด
เงินสดจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่าน (ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเอง) หรือออกเป็นเช็คธนาคาร (ในกรณีที่กำหนดในบางพื้นที่นอกประเทศญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการออกตั๋วโดยสาร)
*ตามกฎทั่วไปแล้ว บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้โดยสารจะเป็นผู้ได้รับคืนเงินดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการระบุตัวตน ท่านอาจถูกขอให้แสดงหมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club ของท่าน เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือหนังสือรับมอบอำนาจ
เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประกัน บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวต่างชาติผู้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น) บัตรประชาชนประจำวอร์ด (ward)/จังหวัด/เมือง/หมู่บ้าน หนังสือบำเหน็ญบำนาญ เป็นต้น

การคืนเงินจะคืนเงินไปยังบัญชีที่ระบุไว้ในเวลาประมาณ 10 วันหลังจากเสร็จขั้นตอนดำเนินการคืนเงิน
*การคืนเงินอาจใช้เวลาดำเนินการนานกว่า 10 วันในบางกรณี โดยเฉพาะช่วงสิ้นปีและช่วงเทศกาลปีใหม่
*ระยะเวลาดำเนินการอาจใช้เวลานานกว่านี้ในบางสถานการณ์ เช่น ช่วงที่มีความผิดพลาดของระบบของสถาบันการเงิน หรือเมื่อมีการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย ฯลฯ
*ทั้งนี้อาจใช้เวลานานกว่านั้น ในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการร่วมกับสายการบินอื่น

การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเหนือการควบคุมของ ANA (เช่น สภาพอากาศเลวร้าย)

ลูกค้าที่ประสบเหตุความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินซึ่งมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมที่เหนือวิสัยการควบคุมของ ANA (สภาพอากาศเลวร้าย ฯลฯ) สามารถขอรับเงินคืนได้ หรือทำการจองใหม่ในเที่ยวบินอื่นที่ ANA ให้บริการ
โปรดทราบว่ามีหลายกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการตามคำขอของลูกค้าได้ เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับประเภทของตั๋วโดยสารหรือกระบวนการเปลี่ยนเครื่อง

เมื่อเที่ยวบินที่ยืนยันของท่านมีความล่าช้าหรือยกเลิกANA จะเสนอการเปลี่ยนแปลงหรือการคืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขตามคำขอของท่านโปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขเนื่องจากความรับผิดชอบของ ANA (เช่น การซ่อมบำรุงอากาศยาน)

หากเกิดเหตุเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกโดยมีสาเหตุจากความขัดข้องของเครื่องจักรหรือเหตุอื่นๆซึ่งเกิดจาก ANA ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่นๆของ ANA หรือขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้
โปรดทราบว่าอาจมีหลายกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการตามคำขอของลูกค้าได้ เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับประเภทของตั๋วโดยสารหรือกระบวนการเปลี่ยนเครื่อง

เมื่อเที่ยวบินที่ยืนยันของท่านมีความล่าช้าหรือยกเลิกANA จะเสนอการเปลี่ยนแปลงหรือการคืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขตามคำขอของท่านโปรดดูรายละเอียดด้านล่าง