การเปลี่ยนเครื่องอันเนื่องมาจากความขัดข้องของเครื่องจักร ฯลฯ [ระหว่างประเทศ]

การเปลี่ยนถ่ายเครื่องไม่สามารถดำเนินการออนไลน์ได้
โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์

ขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันตั๋วโดยสารที่มีสิทธิ์ใช้งาน

・ตั๋วโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกโดย ANA ซึ่งจองไว้สำหรับเที่ยวบินของ ANA ที่เกิดความล่าช้า/ยกเลิก ที่มีสิทธิ์ได้รับบริการ (ตั๋วโดยสารเที่ยวบินที่หมายเลขตั๋วขึ้นต้นด้วย 205)
・ตั๋วโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ใช้เส้นทางร่วมซึ่งออกโดยสายการบินอื่น ที่จองไว้สำหรับเที่ยวบินของ ANA ที่เกิดความล่าช้า/ยกเลิก ที่มีสิทธิ์ได้รับบริการ
*สำหรับตั๋วโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศที่ออกพร้อมตั๋วโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์
・EMD ที่ออกให้กับบริการเสริมสำหรับเที่ยวบิน ANA ที่ยกเลิกหรือล่าช้า (เลขที่ EMD เริ่มต้นจาก 205)

ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนถ่ายไปยังเที่ยวบินใหม่

  • ・เราจะเปลี่ยนการเดินทางของท่านไปยังเที่ยวบินของ ANA Group ที่เหมาะสมที่มีที่นั่งพร้อมให้บริการ
  • ・ในกรณีหลังจากเปลี่ยนเที่ยวบินที่จองไว้มีค่าโดยสาร ภาษี หรือค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม ฯลฯ มูลค่าสูงกว่ามูลค่า ณ เวลาที่ซื้อ เราจะไม่เรียกเก็บส่วนต่างจากท่าน หากค่าโดยสาร ภาษี หรือค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม ฯลฯ มูลค่าต่ำกว่ามูลค่า ณ เวลาที่ซื้อ เราจะคืนส่วนต่างให้ท่าน โปรดดู "สถานที่รับการจองที่มีการเปลี่ยน" ที่ด้านล่างเกี่ยวกับสถานที่ขอรับบริการคืนเงิน
  • ・หากท่านสมัครใช้บริการเสริมสำหรับเที่ยวบิน ANA ที่ยกเลิกหรือล่าช้าที่มีสิทธิ์ได้รับบริการ เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านได้เปลี่ยนไปใช้บริการเที่ยวบินที่เทียบเท่ากันพร้อมด้วยบริการดังกล่าว โปรดทราบว่าในบางกรณีท่านอาจได้รับการเปลี่ยนไปยังเที่ยวบินซึ่งไม่มีบริการที่ท่านได้สมัครใช้
เที่ยวบินของ ANA Group ที่ใช้ได้
เที่ยวบินระหว่างประเทศ ANA, เที่ยวบินที่ให้บริการโดย Air Japan
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA และ ANA WINGS รวมถึงเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดย AIR DO, IBEX Airlines, Solaseed Air, Star Flyer และ Oriental Air Bridge

สถานที่รับการจองที่มีการเปลี่ยน

โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์
*ไม่สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของ ANA ได้

โปรดทราบว่าตั๋วโดยสารต่อไปนี้มีสถานที่ให้บริการที่แตกต่างออกไป

  • [รางวัลเที่ยวบิน]
    • โปรดสอบถาม ANA ทางโทรศัพท์
  • [แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์รูปแบบเฉพาะ ฯลฯ ที่จองผ่านตัวแทนท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ท่องเที่ยว]
    • โปรดติดต่อบริษัทท่องเที่ยวที่ท่านซื้อตั๋วโดยสาร