การคืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขเนื่องจากความรับผิดชอบของ ANA (เช่น การซ่อมบำรุงอากาศยาน) [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

คำร้องขอคืนเงินที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการไม่สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้
โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์

ขั้นตอนการคืนเงิน

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบประเภทตั๋วของท่านว่ามีสิทธิ์สำหรับการคืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไข

  • ・ตั๋วโดยสารระหว่างประเทศของ ANA ที่ออกโดย ANA (ตั๋วโดยสารระหว่างประเทศที่มีเลขสามตัวแรกขึ้นต้นด้วย 205) ที่ยืนยันการจองในเที่ยวบินที่มีเหตุการณ์ผิดปกติ
  • * สำหรับตั๋วโดยสารเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นที่ออกพร้อมกับตั๋วโดยสารระหว่างประเทศ โปรดติดต่อANA
  • ・ตั๋วโดยสารระหว่างประเทศของสายการบินอื่นที่ยืนยันการจองในเที่ยวบินที่ผิดปกติแล้ว
  • * การคืนเงินสำหรับตั๋วโดยสารของสายการบินอื่นจะขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงินของผู้ให้บริการเครื่องบินตามลำดับ
  • ・EMD ที่ออกให้กับบริการเสริมสำหรับเที่ยวบิน ANA ที่ยกเลิกหรือล่าช้า (เลขที่ EMD เริ่มต้นจาก 205)

ขั้นตอนที่ 2: ระยะเวลาการคืนเงิน

1. ตั๋วโดยสาร
การขอรับการคืนเงินสามารถทำได้ภายในหนึ่งปีและ 30 วันนับจากเที่ยวบินแรก (หรือวันที่ออกตั๋ว ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน) เมื่อส่งตั๋วใบจริงหรือใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น

2. EMD
การขอรับการคืนเงินสามารถทำได้ภายในหนึ่งปีและ 30 วันนับจากวันที่ออก EMD ที่เกี่ยวข้อง เมื่อส่งข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น

สถานที่ขอรับบริการคืนเงิน

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นกฎระเบียบทั่วไป หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ANA

◇เมื่อซื้อผ่าน ANA
・ANA ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ ANA*1เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในเมืองของ ANA เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วประจำสนามบินของ ANA
→ โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์หรือที่สำนักงานในเมืองของประเทศที่ท่านซื้อตั๋วดังกล่าว*2

เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วประจำสนามบินของ ANA (เคาน์เตอร์ระหว่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น)
→ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารระหว่างประเทศประจำสนามบินที่ท่านซื้อตั๋วหรือติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์

*1 โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของ ANA ไม่สามารถทำการคืนเงินสำหรับกรณีของความผิดปกติให้ท่านได้
*2 ขั้นตอนการคืนเงินจะแตกต่างกันไปตามประเทศที่ท่านซื้อตั๋วดังกล่าว

◇เมื่อซื้อผ่านตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบินอื่น
โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบินอื่นที่ท่านซื้อตั๋วดังกล่าว

  • * การคืนเงินอาจไม่สามารถดำเนินการนอกประเทศที่ท่านทำการซื้อตั๋วได้ เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับสกุลเงิน
  • * เมื่อขอคืนเงินในบางประเทศที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น อาจไม่สามารถทำการคืนเงินในรูปแบบเช็คได้ การคืนเงินจะดำเนินการในสกุลเงินของประเทศที่คืนเงิน

จำนวนเงินคืน

ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน/ค่าชดเชยการยกเลิก จะไม่คืนให้ได้สำหรับการคืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไข

1. ตั๋วโดยสาร
■ ก่อนเที่ยวบินแรก ทำการคืนเงินเต็มจำนวนแล้ว รวมถึงค่าโดยสารและภาษี/ค่าธรรมเนียมใดๆ
■ หลังจากเที่ยวบินแรก ค่าโดยสารและค่าภาษี/ค่าธรรมเนียม*ใดๆ จะได้รับการคืนเงินสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้

*ค่าธรรมเนียมบริการออกตั๋ว/ค่าบริการแลกเปลี่ยนสามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ตั๋วโดยสารระหว่างประเทศของ ANA ที่ยังใช้งานได้แสดงค่าธรรมเนียมเหล่านี้เท่ากับค่าธรรมเนียมบริการของสายการบิน
ในกรณีที่ตั๋วโดยสารระหว่างประทเศของ ANA ที่แลกเปลี่ยนแสดงค่าธรรมเนียมเหล่านี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่สามารถขอคืนเงินได้

2. EMD
หากท่านซื้อการบริการ (เช่น ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการ) ค่าบริการใดๆ สำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้บริการจะได้รับการคืนเงิน

วิธีรับเงินคืน

◇ เมื่อซื้อด้วยบัตรเครดิต
การคืนเงินจะดำเนินการไปยังบัญชีบัตรเครดิตที่ท่านใช้ชำระ
* การเสร็จสิ้นของขั้นตอนการคืนเงินอาจใช้เวลา 2~3 เดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วันที่ตอบรับคำร้องขอคืนเงิน ระยะเวลาหมดเขตดำเนินการและ/หรือสถานการณ์ตามกระบวนการคืนเงินของบริษัทบัตรเครดิต

◇ เมื่อซื้อด้วยเงินสด
การคืนเงินจะดำเนินการเป็นเงินสด โอนเข้าบัญชี หรือเช็ค (ขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกตั๋วที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น)
* ตามกฎระเบียบทั่วไป ANA จะทำการคืนเงินไปยังบุคคลที่ระบุชื่อในตั๋วโดยสารเท่านั้น ANA อาจขอตรวจสอบหมายเลข ANA Mileage Club ของท่าน เอกสารทางการ และ/หรือเอกสารสิทธิ์เพื่อทำการยืนยันความถูกต้อง
เอกสารทางการ ได้แก่ หนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตขับขี่/บัตรประกัน/บัตรประจำตัวประชาชน/หลักฐานตามทะเบียนประชาชน/เอกสารบำเหน็ญบำนาญ ฯลฯ

◇ เมื่อซื้อโดยใช้บัตรกำนัลของ ANA
ANA จะคืนเงินในรูปของบัตรกำนัลของ ANA

◇ เมื่อซื้อโดยใช้ ANA SKY COIN
ANA จะคืนเงินในรูปแบบ ANA SKY COIN ตามจำนวนกลับเข้าสู่บัญชีล่าสุด (เดือนที่เกิดเหตุการณ์ความล่าช้าและการยกเลิกดังกล่าว)