ตั๋วโดยสาร/EMDs

ตั๋วโดยสาร (e-Tickets/ตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์)

ตั๋วโดยสารสามารถเป็นใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket หรือคูปองเที่ยวบินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้โดยผู้ให้บริการหรือตัวแทนที่กำหนด การซื้อตั๋วโดยสารเป็นการสรุปสัญญาการขนส่งระหว่างสายการบินที่ดำเนินการกับลูกค้า

ข้อมูลตั๋วโดยสารตามเที่ยวบินของผู้โดยสารได้รับการเก็บไว้โดย ANA เป็นคูปองเที่ยวบินอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนสำเนาที่มอบให้ผู้โดยสารนี้อยู่ในแบบฟอร์มของใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket ท่านอาจะต้องใช้ใบเสร็จนี้เพื่อเช็คอิน และ / หรือ ในกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง

- ใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket -
คือใบเสร็จขนาดกระดาษ A4 ประกอบด้วยข้อมูลตั๋วโดยสาร/ค่าโดยสารและข้อมูลการเดินทาง
*ตั๋วโดยสารที่ออกโดย ANA จะมีหมายเลข 13 หลัก เริ่มต้นด้วย 205

ตัวอย่างใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket

*นี่คือตัวอย่างใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket เท่านั้น

กฎระเบียบเกี่ยวกับตั๋วโดยสาร

(1) ตั๋วโดยสารสามารถใช้ได้กับชื่อผู้โดยสารที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ และโอนตั๋วให้ผู้อื่นได้

(2) โปรดเตรียมใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket สำหรับเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง

(3) ตั๋วโดยสารที่ซื้อในราคาปกติสามารถใช้ได้หนึ่งปีนับจากวันที่ออกเดินทางเที่ยวบินแรก (หรือวันที่ออกตั๋วโดยสารหากยังไม่ได้ใช้) ค่าโดยสารพิเศษมีระยะเวลาที่สามารถใช้ได้แตกต่างกันตามลำดับ

(4) โปรดใช้คูปองเที่ยวบินตามลำดับจากสถานที่ที่ออกเดินทางซึ่งระบุบนตั๋ว หากมีเส้นทางที่ยังไม่ได้ใช้ ตั๋วจะไม่สามารถใช้ได้ รวมถึงเส้นทางคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ด้วย

ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร

ตั๋วโดยสารสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกให้ใหม่ทางโทรศัพท์จากตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ ANA หรือที่เคาน์เตอร์สนามบิน ANA จะต้องชำระค่าธรรมเนียมบริการตั๋วโดยสารต่อผู้โดยสารต่อตั๋วโดยสารที่กำหนดไว้ตามกฎ (อาจรวมถึงเส้นทางอื่นๆ ภายในตั๋วด้วย)

EMDs (Electronic Miscellaneous Documents)

EMD (Electronic Miscellaneous Documents) คือ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้โดยสายการบินหรือผู้ให้บริการที่กำหนด EMD จะมีมูลค่าระบุที่ส่วนหน้า และออกให้ในรูปแบบคูปองเพื่อใช้ตามจุดประสงค์ที่อธิบายข้างต้น หรือสำหรับค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ใช้ขณะชำระเงิน ข้อกำหนดเกี่ยวกับสกุลเงินอาจห้ามไม่ให้ใช้ EMD ในหลายประเทศนอกเหนือจากประเทศที่ซื้อ EMD

- EMD Passenger Receipt -
คือใบเสร็จขนาดกระดาษ A4 ประกอบด้วยข้อมูลค่าโดยสาร และรายละเอียดของจุดประสงค์การออกใบเสร็จ
โปรดแจ้งเลขที่ EMD ที่ปรากฎอยู่ด้านบนซ้ายเมื่อขอรับเงินทอน หรือการคืนเงิน
*ตั๋วโดยสารที่ออกโดย ANA จะมีหมายเลข 13 หลัก เริ่มต้นด้วย 205

◇ตัวอย่างการใช้งาน
Reservations Change Fee
เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง จะมีการออก EMD เพื่อเป็นใบเสร็จสำหรับจำนวนเงินที่ได้ชำระแล้วเป็นค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับทำการเปลี่ยนแปลง

Refundable Balances/Residual Value
โปรดขอรับบริการคืนเงินในสถานที่ที่ท่านซื้อตั๋วโดยสาร

Upgrade
จะได้รับการออกเป็นใบเสร็จเมื่อทำการอัพเกรดที่แสดงจำนวนไมล์ที่ต้องใช้หรือใช้การตัดแต้มเพื่ออัพเกรด

Paid Lounge Access
จะได้รับการออกเป็นใบเสร็จสำหรับจำนวนเงินที่ได้ชำระแล้วเพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการ

*เมื่อซื้อบริการอื่นๆจะทำการออก EMDs ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่าง EMD

*นี่คือตัวอย่าง EMD เท่านั้น

กฎ EMD

(1) EMDs สามารถใช้ได้กับชื่อผู้โดยสารที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ และโอนตั๋วให้ผู้อื่นได้

(2) โปรดเตรียม EMD Passenger Receipt ของท่านเมื่อใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

(3) EMDs สามารถใช้ได้ในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ออกให้

ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร

ค่าธรรมเนียมบริการตั๋วโดยสารไม่สามารถใช้ได้กับการออก EMD