สนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ต โฮจิมินห์ซิตี้

การเดินทางมายังและออกจากสนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ต โฮจิมินห์ซิตี้

ในหน้านี้ ท่านจะได้พบข้อมูลที่ต้องการถึงขั้นตอนในการเดินทางที่สนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ตแห่งเมืองโฮจิมินห์และไปยังจุดหมายของท่านได้อย่างง่ายดาย

คำแนะนำสู่สนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ต โฮจิมินห์ซิตี้

แผนที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และข้อมูลอื่นๆ สำหรับการนำทางในสนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ต

อาคารผู้โดยสารขาเข้า

แผนที่ขาเข้าของสนามบินเมืองโฮจิมินห์
การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงหนังสือเดินทางของท่าน หมายเหตุ:

  • ท่านจำเป็นต้องแสดงบัตรโดยสารเดินทางขากลับหรือบัตรโดยสารเดินทางต่อไปยังประเทศที่สามให้กับเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
  • ผู้โดยสารที่ใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) จำเป็นต้องแสดงใบเสร็จข้อมูลการเดินทางบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket Itinerary Receipt)
    • โดยจะไม่ยอมรับภาพถ่ายหน้าจอจากแล็ปท็อปและโทรศัพท์มือถือ
วีซ่า

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเมื่อถึงปลายทางได้ที่เคาน์เตอร์ “Visa on Arrival” เฉพาะกรณีที่ท่านได้รับวีซ่าจากองค์กรควบคุมเขตแดนของเวียดนามเท่านั้น

ศุลกากร

โดยจะมีการตรวจสอบสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

อาคารผู้โดยสารขาออก

แผนที่ขาออกของสนามบินเมืองโฮจิมินห์
ข้อมูลแผนที่สนามบิน
การเช็คอินและการตรวจสอบสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงหนังสือเดินทาง บัตรผ่านขึ้นเครื่อง และบัตรตรวจคนเข้าเมืองของท่าน

ช่องทางพิเศษสู่จุดคัดกรองความปลอดภัย

ผู้โดยสารชั้นธุรกิจมีสิทธิ์ใช้ช่องทางพิเศษสู่จุดคัดกรองความปลอดภัย โปรดแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องเมื่อใช้บริการนี้

การต่อเครื่อง

การต่อเครื่องในเวียดนาม
  • ลูกค้าที่ต้องหยุดพักที่เวียดนามจำเป็นต้องดำเนินการเช็คอินให้เรียบร้อยที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่อง ซึ่งตั้งอยู่กลางชั้นขาเข้า อย่าเพิ่งผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
  • หลักจากเช็คอินแล้ว โปรดขึ้นบันไดที่อยู่หลังเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องเพื่อไปยังชั้นขาออก (ชั้น 2) และตรงไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
  • ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องไปยัง LCC อาจต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยังเคาน์เตอร์เช็คอิน
การเดินทางภายในประเทศ
  • ไปที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังจากดำเนินขั้นตอนขาเข้าแล้ว
  • เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการที่ท่านใช้บริการ