สนามบินชาร์ล เดอ โกล

การเดินทางมายังและออกจากสนามบินชาร์ล เดอ โกล

ในหน้านี้ ท่านจะได้พบข้อมูลที่ต้องการถึงขั้นตอนในการเดินทางที่สนามบินชาร์ล เดอ โกล และไปยังจุดหมายปลายทางของท่านได้อย่างง่ายดาย

ประกาศ

 • ปัจจุบันเที่ยวบินของ ANA Group จะออกเดินทาง/มาถึงที่อาคารผู้โดยสาร 2E โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2020

คำแนะนำสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกล

แผนที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และข้อมูลอื่นๆ สำหรับการนำทางในสนามบินชาร์ล เดอ โกล

อาคารผู้โดยสารขาเข้า

แผนที่ขาเข้าของสนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล
การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงหนังสือเดินทางของท่าน โปรดดูข้อมูล  คำแนะนำพิเศษ  บนหน้านี้สำหรับรายละเอียดการเดินทางไปยังและ/หรือระหว่างประเทศในกลุ่มเชงเกน

ศุลกากร

อาจมีการตรวจสอบสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารที่ต้องการถือเงินสดเป็นจำนวน 10,000 ยูโรขึ้นไปจะต้องสำแดงให้ทราบ

อาคารผู้โดยสารขาออก

แผนที่ขาออกของสนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล
การเช็คอิน
การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงหนังสือเดินทางและบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่าน

ช่องทางพิเศษสำหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองและจุดควบคุมรักษาความปลอดภัย

ช่องทางพิเศษสำหรับด่านตรวจคนเข้าเมือง/จุดควบคุมรักษาความปลอดภัย (Access No. 1) พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าต่อไปนี้:

 • ชั้นธุรกิจ
 • สมาชิก Diamond Service
 • สมาชิก Platinum Service
 • สมาชิกบัตร Super Flyers
 • สมาชิก Star Alliance Gold

โปรดมองหาป้าย “Access No.1” และสแกนบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือบัตรกำนัลของท่านเมื่อใช้บริการนี้

การขอคืน VAT

การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มีสามารถใช้ได้สำหรับผู้อาศัยนอกสหภาพยุโรปที่มีอายุมากกว่า 15 ปี โดยจะมีผลกับสินค้าที่นักท่องเที่ยวซื้อโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีมูลค่าเกิน 175.01 ยูโร ภายในร้านเดียวกันและในวันเดียวกันเท่านั้นที่ประเทศฝรั่งเศส

สำหรับร้านจัดแสดงสินค้าปลอดภาษี ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าพิเศษ:

 • เมื่อครบจำนวนเกณฑ์ขอคืน VAT โปรดแจ้งพนักงานร้านว่าท่านต้องการรับใบบันทึกการขายสินค้าขาออก(export sales slip) พร้อมกับสินค้าที่ท่านซื้อ
 • ในการเดินทางขาออก ให้แสดงรายการสิ่งของที่ซื้อไว้ หนังสือเดินทางของท่าน และใบบันทึกการขายสินค้าขาออกที่เคาน์เตอร์ DETAXE ที่ชั้น 2 ก่อนเช็คอิน หลังจากที่ท่านประทับตราแล้ว ท่านต้องส่งใบบันทึกการขายสินค้าขาออกที่กล่องไปรษณีย์ใกล้ศุลกากร

หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลศุลกากรของแต่ละประเทศสำหรับข้อมูลล่าสุด

การต่อเครื่อง

แผนที่ CDGVAL ของสนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล
การเดินทางมายังสนามบิน

CDGVAL คือยานพาหนะอัตโนมัติที่คล้ายกับรถไฟฟ้ารางเดี่ยว โดยมีให้บริการระหว่างอาคารผู้โดยสาร 1 2 และ 3 และรถโดยสารเปลี่ยนอาคารจัดให้บริการระหว่างอาคารผู้โดยสาร 1 และอาคารผู้โดยสาร 2A รถรับส่งจะออกทุก 20 นาที

การต่อเครื่องจาก ANA เพื่อไปยังเส้นทางการบินของสายการบินอื่นในสนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล
การต่อเครื่องจาก ANA ไปสายการบินอื่น

การต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสาร 1:

 • หากต้องต่อเครื่องที่ออกเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเกนและเช็คอินเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้าย โปรดไปที่ประตูขึ้นเครื่อง 60-68 หรือ 70-78 หลังจากดำเนินขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองเสร็จสิ้น
 • หากต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินเพื่อไปยังประเทศนอกกลุ่มเชงเกน โปรดไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องได้โดยตรง

การต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสาร 2 (A, B, C):

จากประตูที่ 20-28 โปรดไปที่อาคารผู้โดยสาร 2A โดยใช้บริการรถรับส่งในพื้นที่จำกัด ซึ่งเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสาร 2 เมื่อถึง 2A ให้เดินไปยัง 2B หรือ 2C

การต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสาร 2 (D, E, F):

หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง โปรดไปยังอาคารโดยสาร 2 โดยใช้ CDGVAL ที่ออกเดินทางจากชั้นร้านจำหน่ายสินค้า/ร้านอาหาร จากนั้นเดินเท้าเพื่อไปยัง 2D 2E และ 2F

การต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสาร 2G:

เมื่อผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว โปรดไปยังอาคารผู้โดยสาร 2 โดยใช้ CDGVAL ที่ออกเดินทางจากชั้นร้านค้า/ร้านอาหาร จากนั้นจึงขึ้นไปยังจุดจอดรถบัสสาย N2 แล้วนั่งรถบัสสาย N2 ไปยังอาคารผู้โดยสาร 2G

การต่อเครื่องจากสายการบินอื่นเพื่อไปยังเส้นทางการบินของ ANA ในสนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล
การต่อเครื่องจากสายการบินอื่นไปยัง ANA

ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศในกลุ่มเชงเกนและเช็คอินสัมภาระเพื่อไปยังโตเกียวต้องไปยังประตูขึ้นเครื่อง 10-18 หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องรับสัมภาระที่ชั้นที่ 3 หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง โปรดรับสัมภาระของท่านที่สนามบินปลายทางสุดท้าย (โตเกียว)

คำแนะนำสำหรับสนามบินชาร์ล เดอ โกล

การเดินทางระหว่างประเทศกลุ่มเชงเกน

การจัดตั้งสหภาพยุโรป (EU) และความตกลงเชงเกน (Schengen Agreement) ทำให้กระบวนการการเดินทางเข้าออกยุโรปสะดวกง่ายดาย เมื่อผู้โดยสารสัญชาติญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศหนึ่งประเทศใดในกลุ่มเชงเกน การเดินทางภายในประเทศตามข้อตกลงถือเป็นการเดินทาง “internal domestic” (ภายในประเทศในกลุ่ม) ทั้งสิ้น จะใช้ขั้นตอนการเดินทางเข้าและออกต่อไปนี้กับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มเชงเกนไปยังอีกประเทศในกลุ่มเชงเกน

 • ขาเข้า:
  • ใช้เฉพาะในประเทศแรกที่เดินทางมาถึงเท่านั้น
  • การตรวจค้นศุลกากรสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่องจะกระทำที่ประเทศขาเข้าประเทศแรก และที่ปลายทางสุดท้ายสำหรับสัมภาระเช็คอิน
 • ขาออก:
  • ใช้เฉพาะประเทศในกลุ่มเชงเกนสุดท้ายที่จะเดินทางออกเท่านั้น
  • ส่วนการตรวจค้นศุลกากรจะดำเนินการที่ประเทศปลายทาง