ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการพูด

ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการพูด

หน้านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และบริการสำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและพูด

การสำรองที่นั่ง

ระหว่างดำเนินการสำรองที่นั่งของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการการช่วยเหลือใดๆ เมื่อท่านจะต้องเดินทางพร้อมกับสุนัขให้ความช่วยเหลือ

สุนัขช่วยฟัง

สุนัขช่วยฟังสามารถเดินทางร่วมกับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ระหว่างดำเนินการสำรองที่นั่งของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการการช่วยเหลือใดๆ เมื่อท่านจะต้องเดินทางพร้อมกับสุนัขช่วยฟัง

โปรดเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาให้เหมาะสม
เราจะตรวจสอบเสื้อกั๊กของสุนัขช่วยฟังและ “บัตรประจำตัวหรือใบรับรองผู้ใช้สุนัขนำทาง” ระหว่างเช็คอิน
สำหรับสุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ เราจะตรวจสอบ “ใบสมัครขอใบรับรองชั่วคราวสำหรับผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ” และ “ใบสมัครขอใบรับรองชั่วคราวสำหรับผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ” ที่แสดงอยู่ที่เสื้อลากจูง

หากท่านต้องการการช่วยเหลือ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ จุดเช็คอิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ผู้โดยสารพร้อมสุนัขให้ความช่วยเหลือ

กักกันสัตว์

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

หากท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ สุนัขช่วยเหลือของท่านอาจต้องอยู่ภายใต้การกักกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นต้องสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการตรวจคนเข้าเมือง และอื่นๆ ไปยังสถานกงสุลของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปหรือที่สำนักงานกักกันสัตว์ที่ใกล้ที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ จะต้องดำเนินการต่างๆ ให้แล้วเสร็จเมื่อนำสุนัขช่วยเหลือออกจากประเทศญี่ปุ่นและเมื่อนำกลับเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน้าบริการกักกันสัตว์ (AQS) บนเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง

นอกจากนี้ โปรดอ่าน หนังสือแจ้งผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ บนเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคม หากท่านจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยสุนัขช่วยเหลือของท่าน

การใช้งานประสาทหูเทียมหรือเครื่องช่วยฟัง

บางอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้มีให้บริการพร้อมรีโมทคอนโทรลหรือสามารถใช้ส่งสัญญาณได้ สำหรับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณวิทยุ จะต้องปิดอุปกรณ์เหล่านี้ระหว่างเที่ยวบิน

(อนุญาตสำหรับการทำงานในส่วนหลักของอุปกรณ์)

ผู้คุ้มครอง

หากข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับท่าน เราจะขอให้ท่านมีผู้คุ้มครองโดยสารที่ที่นั่งติดกับท่าน

  • ผู้ที่ไม่สามารถทำความเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากพนักงานของเราได้อย่างถูกต้อง
  • ผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการดูแลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง (*)
  • * “การดูแลส่วนตัว” หมายถึง
    การรับประทานอาหาร การดื่ม การใช้ห้องน้ำ (รวมถึงการสวมใส่และถอดเสื้อผ้า) ฯลฯ
หมายเหตุ

ผู้คุ้มครองจะต้องให้ความช่วยเหลือที่สนามบิน ระหว่างการขึ้นเครื่อง ระหว่างอยู่บนเที่ยวบิน ระหว่างการลงจากเครื่อง และในกรณีที่มีการอพยพฉุกเฉิน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลส่วนตัวได้ โปรดจัดให้มีผู้คุ้มครองคอยช่วยเหลือท่าน
ท่านจะต้องจัดเตรียมเครื่องใช้ของท่านเองในการให้ความช่วยเหลือ

เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

สุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับรายละเอียดโปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA เนื่องจากสายการบินพันธมิตรร่วมบางสายการบินอาจอนุญาตให้นำสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ขึ้นเครื่องได้

การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อเป็นการสำรองเวลาสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

สมุดจด/ กระดานสื่อสาร

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารที่ราบรื่นให้กับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการพูด และลูกค้าต่างชาติ เราได้ติดตั้งกระดานเขียนและกระดานสื่อสารที่เคาน์เตอร์ในสนามบินในประเทศญี่ปุ่น โดยมีกระดานสื่อสารอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดกระดาษและชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดกระดาษเขียนไว้ใน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี และชนิดอิเล็กทรอนิกส์เขียนไว้ใน 17 ภาษา*

  • * ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนประยุกต์, ภาษาจีนกวางตุ้ง (ฮ่องกง), ภาษาจีนดั้งเดิม (ไต้หวัน), ภาษาเกาหลี, ภาษาฮินดู, ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเมียนม่า (ภาษาพม่า), ภาษากัมพูชา, ภาษามาเลย์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาตากาล็อก, ภาษาสเปน

มุมมองด้านหน้า

ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ให้ข้อมูลในภาษาดังต่อไปนี้: ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษาจีนกวางตุ้ง, ภาษาจีนไต้หวัน, ภาษาเกาหลี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษาเยอรมัน, ภาษาตากาล็อก, ภาษาไทย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฮินดู, ภาษาเมียนม่า, ภาษาเขมร/กัมพูชา, ภาษามาเลย์

กระดานสื่อสาร (เวอร์ชันกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์)

เครื่องมือสื่อสารโดยการใช้แท็บเล็ต

การสื่อสารผ่านภาษาท่าทางทางไกล

การสื่อสารผ่านภาษาท่าทางทางไกล: การใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตที่ออกแบบเฉพาะเพื่อดำเนินการแปลความหมายการสื่อสารระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่สนามบินในภาษาท่าทางและการพูดในเวลาเดียวกัน

บริการเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ บริการเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ

บริการเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ บริการเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ: จดจำคำพูดของเจ้าหน้าที่และแสดงออกมาเป็นข้อความ

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้

ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ), โตเกียว (ฮาเนดะ), นาโกย่า (ชูบุ), โอซาก้า (คันไซ), โอซาก้า (อิตามิ), ฟุกุโอกะ, โอกินาว่า (นาฮะ) ที่เคาน์เตอร์ให้การช่วยเหลือพิเศษ

เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสาร

เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารพร้อมให้บริการเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจชัดเจนและง่ายขึ้น โปรดสอบถามสมาชิกเจ้าหน้าที่หากท่านต้องการใช้เครื่องมือเหล่านี้

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้

ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ), โตเกียว (ฮาเนดะ), โตเกียว (นาริตะ), นาโกย่า (ชูบุ), โอซาก้า (คันไซ), โอซาก้า (อิตามิ), ฟุกุโอกะ, โอกินาว่า (นาฮะ) ที่เคาน์เตอร์ให้การช่วยเหลือพิเศษ (พื้นที่ภายในประเทศ)

กระดานสื่อสาร ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภัย

มีการติดตั้งกระดานสื่อสาร ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและชาวต่างชาติสามารถใช้กระดานขณะชี้ที่จุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับจุดตรวจรักษาความปลอดภัย
พร้อมใช้งานในภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน และเกาหลี

การตรวจรักษาความปลอดภัย

ลูกค้าทุกท่านต้องปฏิบัติตามการตรวจรักษาความปลอดภัยเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย โปรดทราบว่าการตรวจรักษาความปลอดภัยอาจเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบโดยการสัมผัส

OMOTENASHI GUIDE

QR โค้ด

หากท่านดาวน์โหลดแอพ ท่านสามารถแปลงประกาศเสียงอัตโนมัติที่กำลังดำเนินการอยู่ที่ประตูขึ้นเครื่องให้เป็นข้อความและแสดงในสมาร์ทโฟนของท่านได้

นอกจากนี้ยังรองรับหลายภาษาทั่วโลก และยังสามารถแสดงประกาศหลังจากทำการแปลเป็นภาษาโปรดของท่านได้อีกด้วย

  • * บริการนี้พร้อมให้บริการที่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับสนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น
  • * จากส่วนนี้ ระบบจะนำท่านไปยังเว็บไซต์ภายนอก
พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้

50 สนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้าพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อการเตรียมการเครื่องบินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

บนเครื่องบิน

ผู้ดูแลในห้องโดยสารจะใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตเพื่อการสื่อสารบนเครื่องบินที่ราบรื่น

การช่วยเหลือจากผู้ดูแลในห้องโดยสารที่มีเข็มกลัดภาษาท่าทาง

เข็มกลัด

ผู้ดูแลในห้องโดยสารที่ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาท่าทางระดับ 4 หรือมากกว่าจะติดเข็มกลัดภาษาท่าทางและสามารถให้ความช่วยเหลือโดยการใช้ภาษาท่าทางได้ โปรดอย่าลังเลหากต้องการความช่วยเหลือ

  • * พร้อมให้บริการในบางเที่ยวบิน

ภาพยนตร์ / วิดีโอบนเครื่องพร้อมคำบรรยายแทนเสียง

โปรแกรมภาพยนตร์และวิดีโอบนเครื่องของเราบางรายการพร้อมให้บริการพร้อมคำบรรยายแทนเสียง สามารถเพลิดเพลินไปกับข้อมูลของเสียงรวมถึงคำพูด คำอธิบาย และเสียงประกอบของนักแสดงได้ผ่านการแสดงคำบรรยายแทนเสียง บริการนี้พร้อมให้บริการในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบผู้ที่มารับท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อทำการจอง หรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยและติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA