การเข้าใช้ห้องรับรองสำหรับการต่อเครื่อง

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

ผู้โดยสารต่อไปนี้สามารถเข้าใช้ห้องรับรองในวันออกเดินทางได้*1

ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์: ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA Group
เงื่อนไขในการรับสิทธิ์: แผนการเดินทางใดๆต่อไปนี้ที่มีเวลาต่อเครื่องไม่เกิน 24 ชั่วโมง (เฉพาะแผนการเดินทางที่มีเที่ยวบินที่ขึ้นเครื่องภายใต้หมายเลขเที่ยวบิน ANA)

(1) การต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการโดย ANA Group ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA Group
(2) การต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA Group ไปยังเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการโดย ANA Group*2
(3) การต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA Group ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA Group เที่ยวบินอื่น

 • *1.
  การเข้าใช้ห้องรับรองพร้อมให้บริการตั้งแต่วันก่อนออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่องที่ออกเดินทางเวลา 5:00 น. ในตอนเช้า
 • *2.
  ซึ่งรวมถึงเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นโดยขึ้นเครื่องภายใต้หมายเลขเที่ยวบิน ANA

สมาชิก ANA Diamond, Platinum และ Bronze Service และผู้ถือบัตร ANA Super Flyers Card: โปรดดูที่การเข้าใช้ห้องรับรองสมาชิก ANA Premium

ห้องรับรองที่พร้อมให้บริการและตัวอย่างแผนการเดินทางที่มีสิทธิ์

(1) การต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการโดย ANA Group ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA Group (แผนการเดินทาง 1 และ 2)

ห้องรับรองที่พร้อมให้บริการ: ห้องรับรองภายในประเทศที่ออกเดินทางสนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น*1 และห้องรับรองระหว่างประเทศที่สนามบินแวะเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศญี่ปุ่น*2

 • *1.
  สำหรับสนามบินที่มีห้องรับรองเที่ยวบินภายในประเทศ
 • *2.
  การเข้าใช้ห้องรับรองยังพร้อมให้บริการเมื่อออกเดินทางจากสนามบินที่พิจารณาว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้ (ในพื้นที่สนามบินหลายแห่ง)

[ตัวอย่าง]

แผนการเดินทาง 1: เมื่อต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ
แผนการเดินทาง 2: เมื่อต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ (โดยมีการเดินทางภาคพื้นดินร่วมด้วย)

(2) การต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA Group ไปยังเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการโดย ANA Group (แผนการเดินทาง 3 และ 4)

ห้องรับรองที่พร้อมให้บริการ: ห้องรับรองระหว่างประเทศที่สนามบินที่ออกเดินทางและห้องรับรองภายในประเทศที่สนามบินที่แวะเปลี่ยนเครื่องในประเทศญี่ปุ่น*1

 • *1.
  การเข้าใช้ห้องรับรองยังพร้อมให้บริการเมื่อออกเดินทางจากสนามบินที่พิจารณาว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้ (ในพื้นที่สนามบินหลายแห่ง)

[ตัวอย่าง]

แผนการเดินทาง 3: เมื่อต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
แผนการเดินทาง 4: เมื่อต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น (โดยมีการเดินทางภาคพื้นดินร่วมด้วย)

(3) การต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA Group ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA Group เที่ยวบินอื่น (แผนการเดินทาง 5)

ห้องรับรองที่พร้อมให้บริการ: ห้องรับรองระหว่างประเทศที่สนามบินที่ออกเดินทางและห้องรับรองระหว่างประเทศที่สนามบินที่แวะเปลี่ยนเครื่องในประเทศญี่ปุ่น*1

 • *1.
  การเข้าใช้ห้องรับรองยังพร้อมให้บริการเมื่อออกเดินทางจากสนามบินที่พิจารณาว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้ (ในพื้นที่สนามบินหลายแห่ง)

[ตัวอย่าง]

แผนการเดินทาง 5: เมื่อต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศอื่น

ประกาศ

 • ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองหากมีผู้ใช้บริการเต็มแล้ว
 • ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องจากเส้นทางระหว่างประเทศจะสามารถใช้ห้องรับรองของสนามบินที่ต่อเครื่องภายในประเทศได้เมื่อมีการร้องขอ