Xác nhận đặt chỗ và xác nhận lên máy bay thông thường trên ANA

Xác nhận đặt chỗ

[Nội địa]
Xác nhận đặt chỗ từ ngày đặt chỗ đến tối đa 12 ngày sau khi khởi hành

[Quốc tế]
Xác nhận đặt chỗ từ ngày đặt chỗ đến ngày sau khi khởi hành

Xác nhận lên máy bay

[Nội địa]
Nhiều giấy xác nhận lên máy bay được thực hiện tối đa 1 năm sau khi mua vé hoặc 6 tháng sau khi hoàn thành chuyến bay

[Quốc tế]
Nhiều giấy xác nhận lên máy bay được thực hiện tối đa 6 tháng sau ngày hoàn thành chuyến bay