Thông tin về Quầy làm thủ tục tự phục vụ của ANA [Đường bay quốc tế]

Lưu ý: Quy trình này không thay đổi bất kể quý khách đã hoàn tất thủ tục hay chưa.
Lưu ý: Quy trình sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo đặc điểm kỹ thuật của kiosk tại mỗi sân bay.

Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 1.Màn hình ban đầu

  Sau vài giây, Màn hình Hàng hóa nguy hiểm sẽ hiển thị.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 2.Màn hình Hàng hóa nguy hiểm

  Vui lòng xác nhận các cảnh báo khác nhau về những chất độc hại và hàng hóa nguy hiểm.
  * Có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị bất kỳ lúc nào bằng cách chạm vào nút "Ngôn ngữ khác" ở góc trên bên phải màn hình.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 3.Màn hình Cách tìm kiếm mục đặt chỗ (khác với hệ thống trước đây)

  Chọn cách tìm kiếm mục đặt chỗ ưa thích.
  - Nếu chọn "Tìm kiếm theo mã đặt chỗ", màn hình Nhập mã đặt chỗ sẽ hiển thị.
  - Nếu chọn "Tìm kiếm theo số vé điện tử", màn hình Nhập số vé điện tử sẽ hiển thị.
  - Nếu chọn "Tìm kiếm theo số thẻ thành viên", màn hình Máy đọc thẻ thành viên sẽ hiển thị
  * Chỉ áp dụng nếu trước đó đã đăng ký hộ chiếu trong thông tin đặt chỗ.
  - Nếu chọn "Tìm kiếm theo hộ chiếu", màn hình Máy đọc hộ chiếu sẽ hiển thị.
  * Chỉ áp dụng nếu trước đó đã đăng ký thẻ lên máy bay trong thông tin đặt chỗ.
  - Nếu chọn "Tìm kiếm theo mã vạch trên thẻ lên máy bay", màn hình Máy đọc mã vạch 2D sẽ hiển thị.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 3-1.Màn hình Tìm kiếm theo mã đặt chỗ

  Nhập mã đặt chỗ gồm 6 chữ số ghi trong phiếu thu hành trình.
  Màn hình Đăng ký thông tin hộ chiếu sẽ hiển thị.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 3-2.Tìm kiếm theo số vé điện tử

  Nhập số vé điện tử gồm 13 chữ số ghi trong phiếu thu hành trình.
  Màn hình Đăng ký thông tin hộ chiếu sẽ hiển thị.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 3-3.Màn hình Máy đọc thẻ thành viên

  Cho thẻ thành viên đã đăng ký trong thông tin đặt chỗ vào khe đọc thẻ.
  Màn hình Đăng ký thông tin hộ chiếu sẽ hiển thị.
  * Nếu quý khách không mang theo thẻ thành viên, vui lòng chọn "Nhập số thẻ" và nhập số thủ công.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 3-4.Màn hình Máy đọc hộ chiếu

  Đặt hộ chiếu đã đăng ký trong thông tin đặt chỗ lên trên máy đọc hộ chiếu.
  Màn hình Xác nhận thông tin hộ chiếu sẽ hiển thị.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 3-5.2D Màn hình Máy đọc mã vạch

  Đặt mã vạch 2D (mã QR) in ở góc trên bên phải của phiếu thu hành trình lên trên máy đọc mã vạch.
  Màn hình Đăng ký thông tin hộ chiếu sẽ hiển thị.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 4.Màn hình Đăng ký thông tin hộ chiếu

  Đặt hộ chiếu lên trên máy đọc hộ chiếu để đăng ký các thông tin liên quan.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 5.Màn hình Xác nhận thông tin hộ chiếu

  Xác nhận rằng thông tin hộ chiếu được hiển thị là chính xác.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 6.Màn hình Xác nhận đặt chỗ

  Kiểm tra các chi tiết về mục đặt chỗ được hiển thị và chạm vào nút "Xác nhận".
  Sau khi xuất thẻ lên máy bay, màn hình Lấy thẻ lên máy bay sẽ hiển thị.
  - Nếu quý khách muốn xác nhận vị trí ghế hoặc thay đổi lựa chọn ghế, hãy chạm vào nút "Sơ đồ ghế". Màn hình Sơ đồ ghế sẽ hiển thị.
  - Nếu quý khách muốn đăng ký số dặm, hãy chạm vào nút "Đăng ký số dặm". Màn hình Nhập số thành viên chương trình khách hàng thường xuyên sẽ hiển thị.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 7.Màn hình Sơ đồ ghế

  Sau khi chọn ghế mong muốn, hãy chạm vào nút "Xác nhận".
  Chuyển sang Màn hình Xác nhận đặt chỗ lần nữa để xem chi tiết mới nhất về mục đặt chỗ.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 8.Màn hình Đăng ký tham gia chương trình khách hàng thường xuyên

  Chọn hãng hàng không liên quan hoặc cho thẻ thành viên liên quan vào khe đọc thẻ.
  Nếu chọn hãng hàng không, màn hình Nhập số thành viên chương trình khách hàng thường xuyên sẽ hiển thị.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 8-1.Màn hình Nhập số thẻ khách hàng thường xuyên

  Nhập số thành viên để đăng ký.
  Chuyển sang Màn hình Xác nhận đặt chỗ lần nữa để xem chi tiết mới nhất về mục đặt chỗ.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 9.Màn hình Đăng ký quốc gia cư trú (chỉ riêng với chuyến bay đến Hoa Kỳ và Canada)

  Vui lòng chọn quốc gia quý khách đang cư trú.
  Nếu chọn quốc gia cư trú khác Hoa Kỳ, quý khách sẽ chuyển sang Màn hình Chọn điểm đến.
  Nếu chọn Hoa Kỳ, quý khách sẽ chuyển sang Màn hình Đăng ký thông tin cư trú tại Hoa Kỳ (Đối với hành khách không phải công dân Hoa Kỳ)
  *Khách hàng nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo diện thị thực cần phải chọn quốc gia cư trú là quốc gia của mình.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 10.Màn hình Chọn điểm đến (chỉ riêng với chuyến bay đến Hoa Kỳ)

  Vui lòng chọn Hoa Kỳ.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 10-1.Màn hình Nhập mã zip (chỉ riêng với chuyến bay đến Hoa Kỳ)

  Nhập mã zip của địa chỉ lưu trú khi đến Hoa Kỳ.
  Nếu quý khách không biết mã zip hoặc sẽ quá cảnh sang chuyến bay đến quốc gia khác, vui lòng nhập số "99999".
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 10-2.Màn hình Nhập tiểu bang (chỉ riêng với chuyến bay đến Hoa Kỳ)

  Nhập tiểu bang nơi quý khách sẽ lưu trú khi đến Hoa Kỳ.
  Nếu quý khách sẽ quá cảnh sang chuyến bay đến quốc gia khác, hãy nhập tên tiểu bang là tên quốc gia điểm đến.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 10-3.Màn hình Nhập thành phố (chỉ riêng với chuyến bay đến Hoa Kỳ)

  Nhập thành phố nơi quý khách sẽ lưu trú khi đến Hoa Kỳ.
  Nếu quý khách sẽ quá cảnh sang chuyến bay đến quốc gia khác, hãy nhập tên thành phố là tên thành phố điểm đến.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 10-4.Màn hình Nhập địa chỉ (chỉ riêng với chuyến bay đến Hoa Kỳ)

  Nhập địa chỉ nơi quý khách sẽ lưu trú khi đến Hoa Kỳ (số nhà, tên khách sạn, v.v.).
  Nếu quý khách sẽ quá cảnh sang chuyến bay đến quốc gia khác, hãy nhập từ "TRANSIT" (Quá cảnh).
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 10-5.Xác nhận thông tin đã nhập (chỉ riêng với chuyến bay đến Hoa Kỳ)

  Sau khi xác nhận thông tin đã nhập, hãy chạm vào Tiếp tục.
  Sau khi xuất thẻ lên máy bay, màn hình Lấy thẻ lên máy bay sẽ hiển thị.
  ・Nếu quý khách cần đăng ký thị thực, Màn hình Đăng ký thị thực sẽ hiển thị.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 11.Màn hình Đăng ký thị thực (chỉ riêng với chuyến bay đến Hoa Kỳ)

  Đặt mã vạch của thị thực mà quý khách sử dụng để nhập cảnh vào Hoa Kỳ lên trên máy đọc.
  Sau khi xuất thẻ lên máy bay, màn hình Lấy thẻ lên máy bay sẽ hiển thị.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 12.Màn hình Đăng ký thông tin cư trú tại Hoa Kỳ (chỉ riêng với chuyến bay đến Hoa Kỳ)

  Chọn thẻ thường trú (Thẻ xanh) hoặc thẻ cư trú, sau đó nhập thông tin liên quan.
  Sau khi xuất thẻ lên máy bay:
  - Tại Sân bay NARITA, Màn hình Xác nhận lấy hành lý ký gửi sẽ hiển thị.
  - Tại Sân bay Haneda, Màn hình Lấy thẻ lên máy bay sẽ hiển thị.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 13.Màn hình Xác nhận ký gửi hành lý

  Nếu quý khách không có hành lý ký gửi, hãy chọn Không có hành lý.
  Chuyển sang Màn hình Lấy thẻ lên máy bay.
  Nếu quý khách có hành lý ký gửi, hãy chọn Có hành lý ký gửi.
  Chuyển sang Màn hình Nhập số lượng hành lý.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 13-1.Màn hình Nhập số lượng hành lý

  Chọn số kiện hành lý quý khách dự định ký gửi.
  Chuyển sang Màn hình Lấy thẻ hành lý.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 13-2.Màn hình Lấy thẻ hành lý

  Hãy lấy thẻ hành lý.
  Màn hình Thủ tục ký gửi hành lý sẽ hiển thị.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 13-3.Màn hình Thủ tục ký gửi hành lý

  Xác nhận các chi tiết, sau đó chạm vào Tiếp theo.
  Chuyển sang Màn hình Lấy thẻ lên máy bay.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 14.Màn hình Lấy thẻ lên máy bay

  Vui lòng nhận thẻ lên máy bay được xuất ra từ máy.
Ảnh Quầy làm thủ tục tự phục vụ
 • 15.Màn hình Thủ tục hoàn tất

  Màn hình này xác nhận thủ tục đã hoàn tất.