Thông tin liên hệ khẩn cấp dành cho chuyến bay khởi hành từ quốc gia thành viên Liên minh châu Âu

Theo quy định của Liên minh châu Âu, khách hàng sử dụng chuyến bay do ANA khai thác khởi hành từ quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có thể đăng ký chi tiết liên hệ khẩn cấp với ANA trong trường hợp xảy ra tai nạn nếu có nhu cầu.

Khách hàng muốn đăng ký thông tin này nên in ra mẫu thông tin liên hệ khẩn cấp bên dưới, hoàn thành các phần cần thiết của mẫu đơn và đưa cho nhân viên sân bay tại cổng lên máy bay vào ngày khởi hành từ quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Thông tin liên hệ khẩn cấp đã thu thập sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác.

Tải xuống mẫu Thông tin liên hệ khẩn cấp

Get Adobe® Reader®