Đăng ký thông tin liên hệ khẩn cấp dành cho chuyến bay khởi hành đến/từ sân bay Hoa Kỳ

Theo quy định của Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ sử dụng chuyến bay do ANA khai thác khởi hành đến/từ sân bay Hoa Kỳ có thể đăng ký thông tin liên hệ khẩn cấp với ANA trong trường hợp xảy ra tai nạn nếu có nhu cầu.
Khách hàng muốn đăng ký thông tin này nên in ra mẫu thông tin liên hệ khẩn cấp bên dưới, hoàn thành các phần cần thiết của mẫu đơn và đưa cho nhân viên sân bay ở cổng khởi hành.
Thông tin liên hệ khẩn cấp đã thu thập chỉ được ANA sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Thông tin này sẽ được xử lý phù hợp sau khi chuyến bay đến đích.

Tải xuống mẫu thông tin liên hệ khẩn cấp

Get Adobe® Reader®