Điều chỉnh Chương trình miễn thị thực nhằm bảo vệ du khách

Hoa Kỳ đã bắt đầu áp dụng các thay đổi theo "Đạo luật cải tiến chương trình miễn thị thực và phòng chống khủng bố du lịch năm 2015" (gọi tắt là Đạo luật). Đạo luật này cấm các khách hàng sau đây đi lại theo Chương trình miễn thị thực và cần phải xin thị thực không định cư.

・Công dân của các quốc gia thuộc Chương trình miễn thị thực đã đến hoặc có mặt tại Iran, Iraq, Sudan, Syria, Libya, Somalia, Yemen kể từ ngày 01/03/2011
・Công dân của các quốc gia thuộc Chương trình miễn thị thực mà cũng đồng thời là công dân Iran, Iraq, Sudan, Syria

Tuy nhiên, đối với hành khách đã đến Iran và Iraq để thực hiện nhiệm vụ chính thức cho các tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực và chính quyền địa phương, hoặc hành khách là nhà báo đã đến Iran và Iraq để viết bài tường thuật, hành khách đã đến Iran và Iraq nhằm mục đích hợp pháp và liên quan đến công việc, có thể được miễn thị thực tùy theo trường hợp cụ thể. Bất kỳ du khách nào thuộc điều kiện nêu trên, vui lòng liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất.