Quý khách sẽ được chuyển sang một trang web bên ngoài.

Sau khi quý khách đã đến trang web bên ngoài, điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư của trang web đó sẽ áp dụng.

Mọi sắp xếp /hợp đồng sử dụng, v.v. được ký kết đối với các sản phẩm được hiển thị trên trang web bên ngoài sẽ là giữa khách hàng và KLOOK.
ANA không chịu trách nhiệm cho mọi rắc rối hoặc thương tích/thiệt hại/mất mát liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm này.

Vui lòng xác nhận chi tiết ở trên trước khi di chuyển sang trang web bên ngoài.