China

ANA - China

Inspiration of JAPAN

客舱服务
←页首
  • FIRST CLASS - 头等舱
  • BUSINESS CLASS - 公务舱
  • PREMIUM ECONOMY - 特等经济舱
  • ECONOMY CLASS - 经济舱

FIRST CLASS Seat - 机内座席

  • 贵宾休息室
  • 机内座席
  • 机内餐食・饮料
  • 机内娱乐
  • 机内免税品
  • 便利用品

头等舱座位一览

波音777- 300ER

ANA FIRST SQUARE 新机型波音
777-300ER
详细 360°View
ANA FIRST 777-300ER
详细

返回页首