Open jaw

Open-jaw คืออะไร

Open-jaw คือกำหนดการเดินทางหนึ่งที่ใช้วิธีการขนส่งต่างกัน ที่มีบริการในพื้นที่ต้นทางของท่าน ปลายทางหรือทั้งสองอย่าง เพื่อพาท่านเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ

การเดินทางแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. สถานที่ปลายทางของท่านในเส้นทางขาออก ต่างจากสถานที่ที่ท่านออกเดินทางของเที่ยวบินขากลับ
การเดินทางขาออก: โตเกียว - ลอสแองเจลิส - (โดยทางรถยนต์ รถไฟ และอื่นๆ) -ซานฟรานซิสโก
การเดินทางขากลับ: ซานฟรานซิสโก - โตเกียว

ภาพสถานที่ปลายทางของท่านในเส้นทางขาออก ซึ่งต่างจากสถานที่ที่ท่านออกเดินทางของเที่ยวบินขากลับ

2. สถานที่ออกเดินทางของท่านในเส้นทางขาออก ซึ่งต่างจากสถานที่ที่ท่านเดินทางไปถึงของเที่ยวบินขากลับ
การเดินทางขาออก:  โตเกียว - เซี่ยงไฮ้
การเดินทางขากลับ: เซี่ยงไฮ้ - โอซาก้า

ภาพสถานที่ออกเดินทางของท่านในเส้นทางขาออก ซึ่งต่างจากสถานที่ที่ท่านเดินทางไปถึงของเที่ยวบินขากลับ

3. ทั้ง 1. และ 2.
การเดินทางขาออก:  โตเกียว - กวางโจว - (โดยทางรถยนต์ รถไฟ และอื่นๆ) - ฮ่องกง
การเดินทางขากลับ: ฮ่องกง - นาโกย่า

ภาพของ 1. และ 2.