ข้อมูลเมื่อป้อนชื่อของท่านขณะทำการจอง

สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ชื่อบนหนังสือเดินทางต้องตรงกับชื่อบนบัตรโดยสารสำหรับขึ้นเครื่อง หากเตรียมเอกสารไม่ถูกต้อง จะทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถขึ้นเครื่องตามเที่ยวบินของตนได้
หลังจากลงทะเบียนชื่อของท่านผ่านระบบการจองแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลำดับนามสกุลและชื่อ หรือการแก้ไขตัวสะกด) โปรดระมัดระวังดังต่อไปนี้

ตัวอย่างวิธีป้อนชื่อของท่าน
ชื่อภาษาไทย:
(ผู้หญิง) Kulkiatviriya Somying → KULKIATVIRIYA/SOMYING

ปัญหาที่พบบ่อย

 • ● นามสกุลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการแต่งงานหรือด้วยเหตุผลอื่น
  หากท่านใช้หนังสือเดินทางในชื่อเดิม โปรดป้อนชื่อเดิมของท่าน
 • ● เมื่อชื่อที่พิมพ์บนบัตร ANA Mileage Club และชื่อบนหนังสือเดินทางแตกต่างกัน
  โปรดจัดการตามความจำเป็นเพื่อให้ทั้งสองชื่อตรงกันก่อนจะทำการจอง
  โปรดแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อบนบัตรของท่านผ่านศูนย์บริการ ANA Mileage Club
 • ● ท่านมีชื่อยาวมาก และ/หรือไม่มีชื่อหรือนามสกุล
  • ・สามารถป้อนชื่อและนามสกุลรวมกันได้สูงสุด 48 ตัวอักษร (จำนวนตัวอักษรทั้งหมดสำหรับชื่อและชื่อกลางรวมกันต้องไม่เกิน 25 ตัว)
  • ・ต้องป้อนตัวอักษรอย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไปสำหรับนามสกุล
   หากชื่อของท่านไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น หรือท่านไม่มีชื่อหรือนามสกุล โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์
 • ● หนังสือเดินทางของท่านมีชื่ออยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ
  • ・โปรดตัดชื่อในเครื่องหมายวงเล็บทิ้งไป
   ตัวอย่าง: TAKAHASHI ARIN(ALENE) ⇒ ชื่อ (​​ชื่อจริง) : ARIN นามสกุล (ชื่อสกุล) : TAKAHASHI

  • * หากชื่อของท่านบนบัตรโดยสารไม่ตรงกับชื่อในหนังสือเดินทางของท่านทุกตัวอักษร ท่านต้องตอบคำถามของเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง โปรดทราบว่าท่านจะต้องให้คำอธิบายด้วยตนเอง ANA จะไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิดใดๆ ต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้