การใส่ชื่อตามหนังสือเดินทาง

โปรดเตรียมหนังสือเดินทางของท่านให้พร้อม และตรวจสอบชื่อที่ท่านป้อนเข้าระบบให้ถูกต้อง

หากชื่อ นามสกุล และชื่อกลางของท่านมีอักขระเกิน 60 ตัวอักษร โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์

ปัญหาที่พบบ่อย

 • ● นามสกุลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการสมรสหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ
  • ・ หากท่านใช้หนังสือเดินทางในชื่อเดิม โปรดป้อนชื่อเดิมของท่าน
  • ・ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง หากชื่อบนหนังสือเดินทางของท่านต่างจากชื่อบนบัตรผ่านขึ้นเครื่อง โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ท่านทำการสำรองที่นั่ง
 • ● หนังสือเดินทางของท่านมีชื่ออยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ
  • ・ โปรดละเว้นชื่อที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ
   เช่น TAKAHASHI ARIN(ALENE) ⇒ ชื่อ: ARIN นามสกุล: TAKAHASHI

  • ・ หากท่านต้องการใส่ชื่อที่อยู่ในวงเล็บ โปรดป้อนข้อมูลชื่อของท่านโดยไม่ต้องใส่วงเล็บ*
   เช่น TAKAHASHI ARIN(ALENE) ⇒ ชื่อและชื่อกลาง: ARINALENE นามสกุล: TAKAHASHI

  • * ในกรณีที่ชื่อของท่านบนหนังสือเดินทางและบนบัตรผ่านขึ้นเครื่องแตกต่างกัน ท่านอาจได้รับการสอบถามให้ชี้แจ้งเหตุผลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินปลายทางของท่าน ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่จะต้องอธิบายเหตุผลดังกล่าวด้วยตนเอง ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความยากลำบากของท่านรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวแทนท่าน