ตั๋วโดยสาร/EMDs

ตั๋วโดยสาร (e-Tickets/ตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์)

ตั๋วโดยสารสามารถเป็นใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket หรือคูปองเที่ยวบินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้โดยผู้ให้บริการหรือตัวแทนที่กำหนด การซื้อตั๋วโดยสารเป็นการสรุปสัญญาการขนส่งระหว่างสายการบินที่ดำเนินการกับลูกค้า

ข้อมูลตั๋วโดยสารตามเที่ยวบินของผู้โดยสารได้รับการเก็บไว้โดย ANA เป็นคูปองเที่ยวบินอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนสำเนาที่มอบให้ผู้โดยสารนี้อยู่ในแบบฟอร์มของใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket ที่เคาน์เตอร์สนามบินในวันที่ท่านออกเดินทาง ผู้โดยสารจะได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องเมื่อทำการยืนยันเอกสารสำหรับตรวจคนเข้าเมืองที่จำเป็นทั้งหมด ใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket และเอกสารทางการอื่นๆ (เช่น หนังสือเดินทาง)

- ใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket -

ใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket คือใบเสร็จขนาดกระดาษ A4 ประกอบด้วยข้อมูลตั๋วโดยสาร/ค่าโดยสารและข้อมูลการเดินทาง

ตัวอย่างใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket

หมายเหตุ: ตัวอย่างใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket เท่านั้น

EMDs (Electronic Miscellaneous Documents)

EMD คือ เอกสารรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้โดยผู้ให้บริการหรือตัวแทนที่กำหนด EMD จะมีมูลค่าระบุที่ส่วนหน้า และได้รับการออกเอกสารให้เป็นคูปองเพื่อใช้ในจุดประสงค์ที่อธิบายข้างต้น หรือสำหรับค่าธรรมเนียมดำเนินการ ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ใช้ขณะชำระเงิน ข้อกำหนดเกี่ยวกับสกุลเงินอาจห้ามไม่ให้ใช้ EMD ในหลายประเทศนอกเหนือจากประเทศที่ซื้อ EMD

◇ตัวอย่างการใช้งาน
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง
เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง จะมีการออก EMD เพื่อเป็นใบเสร็จสำหรับจำนวนเงินที่ได้ชำระแล้วเป็นค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับทำการเปลี่ยนแปลง

ยอดเงินที่สามารถขอคืนได้และมูลค่าคงเหลือ
โปรดขอรับบริการคืนเงินในสถานที่ที่ท่านซื้อตั๋วโดยสาร

การขนส่งที่ไม่ระบุ
สามารถใช้ชำระค่าตั๋วโดยสารเที่ยวบินหรือตั๋วค่าสัมภาระส่วนเกินภายใต้ชื่อผู้โดยสารที่ปรากฏอยู่บน EMD

อัพเกรด
จะได้รับการออกเป็นใบเสร็จเมื่อทำการอัพเกรดที่แสดงจำนวนไมล์ที่ต้องใช้หรือใช้การตัดแต้มเพื่ออัพเกรด

ตัวอย่าง EMD

หมายเหตุ: นี่คือตัวอย่างใบเสร็จผู้โดยสาร EMD เท่านั้น

หมายเหตุ: โปรดติดต่อสำนักงาน ANA ที่ใกล้ที่สุด สำหรับคำร้องที่เกี่ยวกับการออก MCOs

ตั๋วโดยสาร/กฎ EMD

 • (1) ไม่สามารถถ่ายโอนได้
  • ตั๋วโดยสารและ EMDs สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง/การถ่ายโอน
 • (2) เอกสารที่จำเป็นสำหรับการขึ้นเครื่อง
  • ท่านต้องแสดง "ใบเสร็จข้อมูลการเดินทาง e-Ticket" และ "ใบเสร็จผู้โดยสาร EMD" สำหรับเที่ยวบินหรือบริการที่เกี่ยวข้อง
 • (3) ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
  • 1. ตั๋วโดยสาร
   ตั๋วโดยสารที่ซื้อในราคาปกติสามารถใช้ได้หนึ่งปีนับจากวันที่ออกเดินทางเที่ยวบินแรก (หรือวันที่ออกตั๋วโดยสารหากยังไม่ได้ใช้) ค่าโดยสารพิเศษมีระยะเวลาที่สามารถใช้ได้แตกต่างกันตามลำดับ
  • 2. EMD
   EMD สามารถใช้ได้ในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ออกให้
 • (4) ลำดับการใช้
  ต้องใช้ตั๋วโดยสารตามลำดับที่ระบุไว้ข้างต้น เริ่มจากเมืองขาออกเริ่มต้น หากมีเส้นทางที่ยังไม่ได้ใช้ ตั๋วจะไม่สามารถใช้ได้ (รวมถึงเส้นทางคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ด้วย)

ค่าธรรมเนียมบริการตั๋วโดยสาร

ตั๋วโดยสารที่ออกให้ใหม่ทางโทรศัพท์จากตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ ANA หรือที่เคาน์เตอร์สนามบิน ANA จะเป็นไปตามกฎที่ระบุไว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ค่าธรรมเนียมบริการตั๋วโดยสาร ต่อผู้โดยสารต่อตั๋วโดยสาร (อาจรวมถึงเส้นทางอื่นๆ ภายในตั๋วด้วย) ค่าธรรมเนียมบริการตั๋วโดยสารไม่สามารถใช้ได้กับการออก EMD